[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng khả năng tìm kiếm của hệ thống truy vấn mờ để xây dựng modul tích hợp vào SQL Server nhằm hỗ trợ cho hệ thống trả lời truy vấn linh hoạt


[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng khả năng tìm kiếm của hệ thống truy vấn mờ để xây dựng modul tích hợp vào SQL Server nhằm hỗ trợ cho hệ thống trả lời truy vấn linh hoạt
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1. Lý do chọn đề tài:
2. Mục đích nghiên cứu:
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
4. Phương pháp nghiên cứu:
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG TRẢ LỜI TRUY VẤN LINH HOẠT
1. Một số nghiên cứu liên quan
1.1. Phân loại các mô hình truy vấn mờ
1.2. Các giải pháp dựa trên nền tảng mờ (Fuzzy Based Solutions)
1.3. Phương pháp lân cận gần nhất (Nearest Neighbors)
2. Một số hệ thống hỗ trợ khả năng tìm kiếm linh hoạt
2.1. ARES
2.2. VAGUE
2.3. VQS (Vague Query System)
2.4. QBIC (Query By Image Content)
3. Kết luận chương:
CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG TRUY VẤN MỜ VQS (Vague Query System)
1. Giới thiệu:
2. Tìm kiếm tương tự dựa vào ngữ nghĩa:
3. Các khái niệm cơ bản và kiến trúc tổng quan của hệ thống VQS:
3.1. Các khái niệm cơ bản
3.2. Ngôn ngữ truy vấn mờ VQL (Vague Query Language)
3.3. Kiến trúc tổng quan của hệ thống VQS
4. Hệ thống thông tin bất động sản (Property Information System)
4.1. Truy vấn mờ và các chức năng cơ bản:
4.2. Truy vấn mờ trong hệ thống thông tin bất động sản:
4.3. Định nghĩa siêu thông tin ngữ nghĩa
4.4. Thực thi các truy vấn mờ
4.5. Các điều kiện thêm vào
4.6. Việc thực hiện hệ thống VQS:
4.7. Nhúng VQS vào hệ thống thông tin bất động sản
5. Xử lý kết nối mờ trong VQS:
6. Tích hợp thêm các điều kiện sắp xếp mờ:
7. Kết luận
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TRẢ LỜI TRUY VẤN LINH HOẠT VÀO SQL SERVER
1. Giới thiệu
2. Một số tập lệnh SQL cơ bản dùng để xây dựng VQS
2.1. Dạng chuẩn của truy vấn SQL trong SQL Server:
2.2. Một số phép toán và hàm có sẵn để xây dựng ngôn ngữ VQS
2.3. Hàm do người dùng định nghĩa
2.4. Chuẩn bị dữ liệu hỗ trợ cho việc tìm kiếm gần đúng
2.4.1. Các quan hệ và siêu dữ liệu
2.4.2. Khung nhìn
2.5. Xây dựng ngôn ngữ truy vấn mờ mở rộng
3. Thử nghiệm và đánh giá
3.1. Các giao diện modun quản lý
3.2. Các giao diện thực thi ngôn ngữ VQS gốc
4. Kết luận chương

CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan