[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định chức năng của Protein dựa trên việc cải tiến thuật toán so sánh cấu trúc Protein


[/kythuat]
[tomtat]
Xác định chức năng của Protein dựa trên việc cải tiến thuật toán so sánh cấu trúc Protein
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Tổng quan
1.2. Mục đích luận văn
CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM CẤU TRÚC PROTEIN
2.1. Amino acid và tính chất
2.2. Protein
2.3. Chức năng của protein
2.4. Phân lớp cấu trúc protein
2.5. Xác định cấu trúc protein
CHƯƠNG 3: SO SÁNH CẤU TRÚC
3.1. Phương pháp so sánh cấu trúc trong Chimera
3.2. Phương pháp so sánh cấu trúc trong DALI
3.3. Phương pháp so sánh cấu trúc trong CE
CHƯƠNG 4: CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH CẤU TRÚC
4.1 Phương pháp thực hiện
4.2 Xếp chồng cấu trúc protein
4.3 Cực tiểu hóa khoảng cách
4.4 Thực thi chương trình
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ
5.1 Dữ liệu mẫu
5.2 Kết quả
5.3 So sánh kết quả
5.4 Hạn chế
5.5 Kết luận
5.6 Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan