[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược của công ty cổ phần thiết bị điện đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược của công ty cổ phần thiết bị điện đến năm 2020
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC
1.1. Khái niệm và phân loại về chiến lược kinh doanh
1.1.1. Các khái niệm về chiến lược kinh doanh
1.1.1.1. Khái niệm về chiến lược
1.1.1.2. Khái niệm về chiến lược kinh doanh
1.1.1.3. Khái niện về quản trị chiến lược
1.1.1.4. Vai trò của chiến lược đối với doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh
1.1.2.1. Chiến lược cấp công ty
1.1.2.2. Chiến lược cấp kinh doanh (SBU)
1.1.2.3. Chiến lược cấp chức năng
1.1.3. Các chiến lược kinh doanh
1.1.3.1. Căn cứ vào phạm vi của chiến lược
1.1.3.2. Căn cứ vào hướng tiếp cận chiến lược
1.2. Qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh
1.2.1. Xác định mục tiêu kinh doanh
1.2.2. Phân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệp
1.2.2.1. Phân tích môi trường bên trong
1.2.2.2. Phân tích môi trường bên ngoài
1.2.2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô
1.2.2.2.2 Phân tích môi trường vi mô
1.2.3. Thiết lập các chiến lược kinh doanh
1.2.4. Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh
1.2.5. Đánh giá hiệu quả chiến lược kinh doanh
1.3. Một số ma trận xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh
1.3.1. Ma trận SWOT
1.3.2. Ma trận các yếu tố bên ngoài
1.2.3. Thiết lập các chiến lược kinh doanh
1.2.4. Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh
1.2.5. Đánh giá hiệu quả chiến lược kinh doanh
1.3. Một số ma trận xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh
1.3.1. Ma trận SWOT
1.3.2. Ma trận các yếu tố bên ngoài
1.3.3. Ma trận các yếu tố bên trong
1.3.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh
1.3.5. Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh
1.3.5.1. Giai đoạn nhập vào
1.3.5.2. Giai đoạn kết hợp
1.3.5.3. Giai đoạn quyết định (Ma trận QSPM)
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HIỆN NAY
2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Thiết bị điện.
2.1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thiết bị điện
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Thiết bị điện
2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức
2.1.2.2. Nhiệm vụ các bộ phận trong Công ty
2.1.3. Các sản phẩm sản xuất - kinh doanh chính
2.2. Phân tích môi trường sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.1. Phân tích môi trường bên trong
2.2.1.1. Marketing
2.2.1.2. Năng lực sản xuất sản phẩm chính của Công ty
2.2.1.3. Quy mô sản suất
2.2.1.4. Năng lực sản xuất - kinh doanh
2.2.1.4.1. Máy móc thiết bị
2.2.1.4.2. Hệ thống quản lý chất lượng
2.2.1.4.3. Công nghệ sản xuất
2.2.1.4.4. Nhân lực
2.2.1.4.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.1.4.6. Nghiên cứu phát triển
2.2.1.5. Ma trận các yếu tố bên trong
2.2.2. Phân tích môi trường bên ngoài
2.2.2.1. Phân tích môi trường Vĩ mô
2.2.2.1.1. Các yếu tố kinh tế
2.2.2.1.2. Các yếu tố chính trị - pháp luật
2.2.2.1.3. Các yếu tố văn hóa - xã hội
2.2.2.1.4. Các yếu tố tự nhiên
2.2.2.1.5. Các yếu tố công nghệ
2.2.2.2. Phân tích môi trường Vi mô
2.2.2.2.1. Hệ thống thông tin
2.2.2.2.2. Khách hàng
2.2.2.2.3. Nhà cung cấp
2.2.2.2.4. Đối thủ tiềm năng
2.2.2.2.5. Đối thủ cạnh tranh
2.2.2.2.6. Sản phẩm thay thế
2.2.2.3. Ma trận các yếu tố bên ngoài
2.2.2.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Những mặt mạnh và điểm yếu
2.3.1.1. Điểm mạnh
2.3.1.2. Điểm yếu
2.3.2. Những cơ hội và nguy cơ
2.3.2.1. Cơ hội
2.3.2.2. Nguy cơ
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẾN NĂM 2020
3.1. Mục tiêu phát triển của công ty Cổ phần Thiết bị điện đến năm 2020
3.1.1. Các căn cứ để xây dựng mục tiêu
3.1.2. Mục tiêu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện đến năm 2020
3.2. Xây dựng và lựa chọn các chiến lược qua ma trận SWOT và ma trận QSPM
3.2.1. Ma trận SWOT
3.2.1.1. Nhóm chiến lược nhằm phát huy những điểm mạnh để khai thác, phát huy cơ hội (S/O)
3.2.1.2. Nhóm chiến lược nhằm phát huy những điểm mạnh để ứng phó với nguy cơ (S/T)
3.2.1.3. Nhóm chiến lược khắc phục, cải thiện những điểm yếu bằng cách tận dụng những cơ hội từ các yếu tố bên ngoài (W/O)
3.2.1.4. Nhóm chiến lược phòng thủ nhằm để ứng phó với nguy cơ trong trường hợp công ty có những điểm yếu (W/T)
3.2.2. Ma trận QSPM
3.2.2.1. Ma trận QSPM nhóm S/O
3.2.2.2. Ma trận QSPM nhóm S/T
3.2.2.3. Ma trận QSPM nhóm W/O
3.2.2.4. Ma trận QSPM nhóm W/T
3.2.3. Các chiến lược được lựa chọn
3.3. Một số giải pháp thực hiện chiến lược đã được lựa chọn
3.3.1. Giải pháp tăng trưởng, mở rộng thị trường
3.3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
3.3.3. Giải pháp Marketing
3.3.4. Giải pháp chiến lược phát triển sản phẩm
3.3.5. Các giải pháp khác
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Đối với Nhà Nước
3.4.2. Đối với Công ty Cổ phần Thiết bị điện
Kết luận chương 3
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤC LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan