[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH Lê Phan - Nhơn Trạch đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH Lê Phan - Nhơn Trạch đến năm 2020
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC
1.1 Tổng quan về chiến lược
1.1.1 Khái niệm chiến lược
1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược
1.1.3 So sánh chiến lược kinh doanh và chiến lược quân sự
1.1.4 Vai trò của chiến lược
1.2 Phân tích môi trường kinh doanh
1.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô
1.2.1.1 Yếu tố kinh tế
1.2.1.2 Yếu tố chính trị và chính phủ
1.2.1.3 Yếu tố văn hóa - xã hội
1.2.1.4 Yếu tố tự nhiên
1.2.1.5 Yếu tố dân số
1.2.1.6 Yếu tố công nghệ và kỹ thuật
1.2.2 Phân tích môi trường vi mô
1.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh
1.2.2.2 Khách hàng
1.2.2.3 Nhà cung cấp
1.2.2.4 Đối thủ tiềm ẩn mới
1.2.2.5 Sản phẩm thay thế
1.2.2.6 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
1.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
1.2.4 Phân tích môi trường nội bộ
1.2.4.1 Quản trị
1.2.4.2 Marketing
1.2.4.3 Tài chính
1.2.4.4 Sản xuất
1.2.4.5 Nghiên cứu và phát triển
1.2.4.6 Hệ thống thông tin
1.2.4.8 Năng lực cốt lõi
1.2.5 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)
1.3 Xác định sứ mạng (nhiệm vụ) và mục tiêu của tổ chức
1.3.1 Sứ mạng
1.3.2 Mục tiêu chiến lược
1.3.2.1 Xác định mục tiêu
1.3.3.2 Những mục tiêu tăng trưởng
1.3.3.3 Tiêu chuẩn của mục tiêu chiến lược
1.4 Xây dựng phương án chiến lược
1.4.1 Cách phân tích các phương án chiến lược
1.4.2 Các phương án chiến lược
1.4.2.1 Phương án chiến lược cấp công ty
1.4.2.2 Chiến lược cấp kinh doanh
1.4.2.3 Chiến lược cấp chức năng
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ PHAN NHƠN TRẠCH
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Lê Phan - Nhơn Trạch
2.2.1 Giới thiệu công ty TNHH Lê Phan - Nhơn Trạch
2.1.2 Khái quát về công ty TNHH Lê Phan - Nhơn Trạch
2.1.3 Ngành nghề kinh doanh và chất lượng sản phẩm
2.1.4 Mục tiêu và phạm vi hoạt động
2.2 Phân tích môi trường vĩ mô
2.2.1 Yếu tố về kinh tế xã hội
2.2.2 Yếu tố về chính trị và pháp luật
2.2.3 Chính sách phát triển ngành xây dựng ảnh hưởng tích cực đến ngành sản xuất bê tông tại địa phương
2.2.4 Yếu tố về tự nhiên
2.2.5 Yếu tố dân số - lao động
2.2.6 Yếu tố về kỹ thuật công nghệ
2.3 Phân tích môi trường cạnh tranh
2.3.1 Các sản phẩm thay thế mới
2.3.2 Áp lực khách hàng hiện hữu
2.3.3 Áp lực từ nhà cung cấp
2.3.4 Áp lực từ các đối thủ tiềm ẩn
2.3.5 Áp lực từ các nhà cạnh tranh hiện tại trong ngành
2.3.5.1 Thị phần các công ty nắm giữ trên địa bàn
2.3.5.2 Chiến lược của các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường khu vực
2.3.6 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty Lê Phan
2.3.7 Ma trận các yếu tố bên ngoài EFE
2.4 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Lê Phan - Nhơn Trạch
2.4.1 Tình hình cơ cấu tổ chức và nhân sự
2.4.2 Tình hình sản xuất và kết quả hoạt động kinh doanh
2.4.3 Tình hình năng lực sản xuất
2.4.4 Tình hình tài chính
2.4.5 Marketing
2.4.6 Nghiên cứu và phát triển
2.4.7 Hệ thống thông tin
2.4.8 Năng lực cốt lõi
2.4.9 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE
2.5 Phân tích SWOT của công ty TNHH Lê Phan - Nhơn Trạch trong hoạt động sản xuất bê tông
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TNHH LÊ PHAN - NHƠN TRẠCH ĐẾN NĂM 2020
3.1 Cơ sở xây dựng chiến lược
3.2 Sứ mạng và mục tiêu chiến lược của công ty đến năm 2020
3.2.1 Sứ mạng
3.2.2 Mục tiêu chiến lược của công ty đến năm 2020
3.3 Chiến lược cho công ty TNHH Lê Phan - Nhơn Trạch
3.3.1 Quyết định về các yếu tố nền tảng của chiến lược
3.3.1.1Quyết định lựa chọn về sản phẩm
3.3.1.2 Quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu
3.3.2 Các chiến lược từ phân tích SWOT
3.4 Triển khai thực hiện chiến lược
3.4.1 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM
3.4.2 Hệ thống giải pháp góp phần thực hiện chiến lược cho công ty TNHH Lê Phan - Nhơn Trạch
3.4.2.1 Nhóm giải pháp về thị trường
3.4.2.2 Nhóm giải pháp về chính sách sản phẩm,giá cả,cung cấp dịch vụ và chiêu thị
3.4.2.3 Nhóm giải pháp về phương thức quản lý
3.4.2.4 Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực
3.5 Kiến nghị
3.5.1 Kiến nghị với Nhà nước
3.5.2 Kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ngành địa phương
3.5.3 Kiến nghị Hiệp hội ngành bê tông
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan