[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp đến năm 2020
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ TỔNG QUAN NGÀNH BẢO HIỂM
1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1.1 Khái niệm chiến lược và xây dựng chiến lược kinh doanh
1.1.2 Các cấp chiến lược và các loại chiến lược
1.1.3 Vai trò và tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh
1.1.4 Mô hình quản trị chiến lược
1.1.5 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh
1.1.5.1 Sứ mạng và hệ thống mục tiêu chiến lược
1.1.5.2 Phân tích môi trường kinh doanh
1.1.5.3 Hoạch định chiến lược
1.1.5.4 Thực hiện chiến lược
1.1.5.5 Đánh giá hiệu quả chiến lược
1.2 CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.2.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)
1.2.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
1.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CIM)
1.2.4 Ma trận kết hợp SWOT
1.2.5 Ma trận hoạch định chiến lược có khả năng định lượng
1.3 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH BẢO HIỂM
1.3.1 Khái niệm chung về bảo hiểm
1.3.1.1 Nguồn gốc của bảo hiểm
1.3.1.2 Khái niệm bảo hiểm
1.3.1.3 Bản chất của bảo hiểm
1.3.1.4 Đặc trưng của bảo hiểm
1.3.1.5 Một số nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh bảo hiểm
1.3.1.6 CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
1.3.2 Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm
1.3.2.1 Sự cần thiết của bảo hiểm
1.3.2.2 Vai trò của bảo hiểm
1.3.3 Sơ lược về lịch sử phát triển của ngành bảo hiểm
1.3.3.1 Lịch sử phát triển ngành bảo hiểm Thế giới
1.3.3.2 Lịch sử phát triển ngành bảo hiểm tại Việt Nam
1.3.3.3 Toàn cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam hiện nay
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP (ABIC)
2.1 GIỚI THIỆU VỀ ABIC
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2.1.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.2 Quá trình phát triển
2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty
2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được
2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA ABIC TRONG GIAI ĐOẠN 2007-2011
2.2.1 Phân tích môi trường kinh doanh nội bộ của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2.2.1.1 Nguồn nhân lực công ty của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2.2.1.2 Hoạt động kinh doanh công ty của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2.2.1.3 Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2.2.1.4 Hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2.2.1.5 Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2.2.1.6 Hoạt động Marketing và ứng dụng công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2.2.1.7 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (IFE)
2.2.2 Phân tích môi trường bên ngoài của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2.2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2.2.2.2 Phân tích môi trường vi mô của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2.2.2.3 Ma trận các hình ảnh cạnh tranh của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2.2.2.4 Ma trận các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (EFE)
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020
3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA ABIC ĐẾN NĂM 2020
3.1.1 Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020
3.1.2 Định hướng và mục tiêu của ABIC đến năm 2020
3.1.2.1 Định hướng của ABIC đến năm 2020
3.1.2.2 Mục tiêu của ABIC đến năm 2020
3.2 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020
3.2.1 Xây dựng các chiến lược thông qua phân tích ma trận SWOT
3.2.1.1 Các chiến lược nhằm phát huy những điểm mạnh để khai thác cơ hội (S - O)
3.2.1.2 Nhóm chiến lược nhằm cải thiện những điểm yếu bằng cách tận dụng cơ hội bên ngoài (W- O)
3.2.1.3 Nhóm chiến lược nhằm phát huy những điểm mạnh để ứng phó với những nguy cơ (S-T)
3.2.1.4 Nhóm chiến lược phòng thủ nhằm ứng phó với những nguy cơ trong điều kiện công ty có những điểm yếu (W-T)
3.2.2 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM
3.2.2.1 Ma trận QSPM nhóm SO
3.2.2.2 Ma trận QSPM nhóm ST
3.2.2.3 Ma trận QSPM nhóm WO
3.2.2.4 Ma trân QSPM nhóm WT
3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐÃ LỰA CHỌN
3.3.1 Nhóm giải pháp phát triển thị trường
3.3.1.1 Mở rộng mạng lưới hoạt động
3.3.1.2 Phát triển hệ thống kênh phân phối
3.3.1.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu và phát triển
3.3.2 Nhóm giải pháp phát triển chất lượng, dịch vụ
3.3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm
3.3.2.2 Công tác phục vụ khách hàng
3.3.2.3 Công tác chăm sóc khách hàng
3.3.2.4 Xây dựng hệ thống quản lý, thông tin
3.3.3 Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực
3.3.3.1 Kiện toàn công tác tổ chức
3.3.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3.3.3 Chính sách với người lao động
3.3.3.4 Xây dựng văn hóa công ty
3.3.4 Giải pháp về tài chính
3.3.4.1 Giải pháp nguồn vốn chủ sở hữu
3.3.4.2 Giải pháp quản lý tài chính
3.3.4.3 Giải pháp nâng cao hoạt động đầu tư
3.3.4.4 Giải pháp tăng chi phí phục vụ kinh doanh
3.3.4.5 Một số giải pháp tiết kiệm chi phí khác.
3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP
3.4.1 Kiến nghị đối với Nhà nước
3.4.2 Kiến nghị với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
3.4.3 Kiến nghị với Agribank
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan