[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim đến năm 2020
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC
1.1. Các khài niệm về chiến lược và quản trị chiến lược
1.2. Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu
1.3. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
1.4. Xây dựng chiến lược để lựa chọn
1.5. Những chiên lược cấp công ty
1.6. Chiến lược cấp kinh doanh và chức năng
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM
2.1 Giới thiệu về công ty
2.2 Phân tích môi trường kinh doanh của công ty CP Dược phẩm Sao Kim
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM-SAO KIM PHARMA
3.1 Cơ sở xây dựng chiến lược kinh doanh đến năm 2020
3.2 Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu phát triển công ty
3.3 Xây dựng ma trận SWOT
3.4 Xây dựng ma trận QSPM để chọn lựa chiến lược
3.5 Các giải pháp để thực hiện chiến lược

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan