[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành đến năm 2020
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT LUẬN VĂN
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh
1.1.2 Phân loại chiến lược
1.1.3 Ý nghĩa của quản trị chiến lược đối với doanh nghiệp
1.2 TIẾN TRÌNH HỌACH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.2.1 Xác định sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp
1.2.2 Phân tích môi trường
1.2.2.1 Phân tích đánh giá môi trường bên trong
1.2.2.2 Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài
1.2.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh
1.2.4 Đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh
1.2.5 Kiểm tra, đánh giá hiệu quả chiến lược kinh doanh
1.3 CÔNG CỤ MA TRẬN ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC
1.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong(IFE)
1.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài ( EFE)
1.3.3 Ma trận hình ảnh canh trạnh
1.3.4 Ma trận SWOT
1.3.5 Ma trận hoạch định chiến lược (QSPM)
1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG QUẢN LÝ, KINH DOANH BĐS
1.4.1 Kinh nghiệm quản lý và phát triển BĐS tại Singapore
1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam rút ra từ các nước trên thế giới
1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút ra từ sự thành công của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHƠN THÀNH
2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY J.S.C
2.1.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh
2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA CÔNG TY J.S.C
2.2.1 Phân tích hoạt động bên trong của công ty
2.2.1.1 Hoạt động nhân sự
2.2.1.2 Hoạt động về Marketing
2.2.1.3 Tình hình tài chính- kế toán
2.2.1.4 Hoạt động sản xuất - tác nghiệp
2.2.1.5 Hoạt động nghiên cứu phát triển và công nghệ
2.2.2 Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên trong công ty J.S.C
2.2.2.1 Nhận định các yếu tố môi trường bên trong công ty
2.2.2.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong công ty
2.2.3 Năng lực lõi của Công ty J.S.C
2.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY J.S.C.
2.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô
2.3.1.1Yếu tố kinh tế
2.3.1.2 Yếu tố xã hội
2.3.1.3 Yếu tố tự nhiên
2.3.1.4 Yếu tố chính trị và chính phủ
2.3.1.5 Yếu tố khoa học- công nghệ
2.3.2 Phân tích môi trường vi mô
2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh và đối thủ tiềm ẩn
2.3.2.2 Khách hàng
2.3.2.3 Nhà cung cấp
2.3.2.4 Sản phẩm thay thế
2.3.2.5 Thị trường mục tiêu
2.3.3 Ma trận các yếu tố môi trường bên ngoài công ty J.S.C
2.3.3.1 Nhận định các yếu tố mội trường bên ngoài công ty
2.3.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài công ty
2.3.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty J.S.C
2.3.4.1 Nhận định các yếu tố môi trường cạnh tranh của công ty
2.3.4.2 Ma trận đánh giá các yếu tố cạnh tranh của công ty
2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHƠN THÀNH ĐẾN NĂM 2020
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Ở ĐỒNG NAI
3.2 SỨ MỆNH (NHIỆM VỤ) VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY J.S.C
3.3 HÌNH THÀNH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC
3.3.1 Phân tích ma trận SWOT để xây dựng chiến lược
3.3.3.1 Nội dung chủ yếu chiến lược nhóm S-O
3.3.3.2 Nội dung chủ yếu chiến lược nhóm S-T
3.3.3.3 Nội dung chủ yếu chiến lược nhóm W-O
3.3.3.4 Nội dung chủ yếu chiến lược nhóm W-T
3.3.2 Phân tích Ma trận QSPM để lựa chọn chiến lược
3.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
3.4.1 Chiến lược phát triển thị trường
3.4.2 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm
3.4.3 Chiến lược phát triển sản phẩm
3.4.4 Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh
3.4.5 Giải pháp hỗ trợ khác
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan