[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa đến năm 2020
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1. Khái niệm và phân loại chiến lược kinh doanh
1.2. Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh
1.3. Một số công cụ xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa
2.2. Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA ĐẾN NĂM 2020
3.1. Định hướng và mục tiêu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa
3.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa
3.3. Một số giải pháp thực hiện chiến lược đã lựa chọn
3.4. Một số kiến nghị để thực hiện
Tóm tắt chương 3
PHẦN KẾT LUẬN
om:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%'>KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

[/tomtat]

Bài viết liên quan