[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 đến năm 2020
MỤC LỤC
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1 Một số khái niệm chung
1.2 Tiến trình hoạch định chiến lược
1.3 Các công cụ xây dựng chiến lược
1.4 Tổng quan về ngành xây dựng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)
2.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2
2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty D2D trong thời gian vừa qua
2.3 Phân tích hoạt động của các bộ phận chức năng trong Công ty D2D
2.4 Phân tích môi trường bên ngoài của Công ty
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 ĐẾN NĂM 2020
3.1 Sứ mạng và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2 đến năm 2020
3.2 Hình thành và lựa chọn chiến lược
3.4 Một số giải pháp thực hiện chiến lược
3.5 Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan