[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp Miền Nam đến năm 2020


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp Miền Nam đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
1.1. Khái niệm chiến lược và xây dựng chiến lược
1.2. Qui trình xây dựng chiến lược
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM THỜI GIAN QUA
2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp miền nam thời gian qua
2.2. Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp miền nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM ĐẾN NĂM 2020
3.1. Định hướng phát triển của ngành và Công ty Sveam đến năm 2020
3.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp miền nam đến năm 2020
3.3. Một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh cho Công ty Sveam đến năm 2020
3.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan