[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng công cụ dự đoán chứng khoán ứng dụng Datamining

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng công cụ dự đoán chứng khoán ứng dụng Datamining
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 : THỰC TRẠNG
1.1. TÌNH HÌNH CHUNG
1.2. THỰC TRẠNG PHẦN MỀM ĐÃ CÓ
1.2.1. Các phần mềm trong nước
1.2.2. Các phần mềm nước ngoài
1.2.2.1. Amibroker
1.2.2.2. Metastock
1.2.3. Ưu, nhược điểm các chương trình trên
1.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
2.1.1. Khái niệm chứng khoán[1]
2.1.2. Tham gia thị trường chứng khoán
2.1.3. Các phương pháp phân tích chứng khoán
2.1.3.1. Phương pháp phân tích cơ bản [10]
2.1.3.2. Phương pháp phân tích kĩ thuật
2.2. TỒNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
2.2.1. Khái niệm về khai phá dữ liệu
2.2.2. Các ứng dụng của khai phá dữ liệu
2.2.3. Tiến trình thực hiện của khai phá dữ liệu
2.2.4. Các phương pháp khai phá dữ liệu
2.2.4.1. Một số phương pháp khai thác dữ liệu phổ biến
2.2.4.2. Các phương pháp ứng dụng trong đề tài
2.2.5. Các thách thức và ưu thế của khai phá dữ liệu
2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ HOÀN THIỆN
3.1. THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU – THIẾT KẾ PHẦN MỀM
3.1.1. Nhận định tổng quan về dữ liệu chứng khoán
3.1.2. Giới thiệu về dữ liệu chứng khoán thu thập
3.1.3. Xử lý và lưu trữ cơ sở dữ liệu chứng khoán
3.1.4. Phân tích thiết kế hệ thống
3.1.4.1. Sơ đồ nghiệp vụ
3.1.4.2. Đặc tả yêu cầu
3.1.4.3. Sơ đồ phân rã chức năng
3.1.4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu
3.2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.2.1. Mô tả chung về chương trình
3.2.2. Các chức năng chính
3.2.2.1. Chức năng xem kết quả tương tác giữa các cổ phiếu
3.2.2.2. Chức năng xem kết quả các điều kiện quyết định giao dịch
3.2.2.3. Chức năng xem kết quả dự đoán xu hướng biến động của cổ phiếu
3.2.3. Hướng dẫn sử dụng
3.2.4. Đánh giá kết quả
3.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
NHỮNG HẠN CHẾ
HƯỚNG KHẮC PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan