[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng công cụ cung cấp thông tin virus cúm cho Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng công cụ cung cấp thông tin virus cúm cho Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
TÓM TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 GIỚI THIỆU VỀ VIRUS CÚM
1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.3 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN
2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2 THIẾT KẾ MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU VIRUSBANK CHỨA THÔNG TIN VỀ VIRUS CÚM CHI TIẾT HÓA ĐẾN MỨC ĐỘ TỈNH THÀNH Ở VIỆT NAM
2.2.1 Mô hình quan niệm dữ liệu
2.2.2 Diễn giải
2.2.3 Mô hình logic dữ liệu
2.3 MODULE TỰ ĐỘNG DOWNLOAD DỮ LIỆU TỪ NGÂN HÀNG DỮ LIỆU NCBI
2.4 MODULE TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU VIRUSBANK
2.5 CÔNG CỤ CUNG CẤP THÔNG TIN VIRUS CÚM
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN
3.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan