[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng thực tế quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và một số giải pháp nông học để nâng cao năng suất cà phê bền vững ở Đăk Lăk

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng thực tế quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và một số giải pháp nông học để nâng cao năng suất cà phê bền vững ở Đăk Lăk
MỤC LỤC
TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Chương I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước.
1.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam.
Chương II: MỤC TIÊU, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu của đề tài.
2.2. Địa điểm thực hiện các mô hình thí nghiệm.
2.3. Nội dung nghiên cứu.
2.4. Phương pháp nghiên cứu.
Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thực trạng sản xuất cà phê tại Đak Lak, ưu và hạn chế.
3.2. Mức độ bị hại do rệp gây ra trên một số dòng/giống cà phê vối.
3.3. Thành phần rệp sáp hại cà phê và đặc điểm phát sinh gây hại của chúng tại ĐakLak.
3.4. Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của các loài rệp sáp chính hại cà phê.
3.5. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp KHCN phòng trừ rệp sáp hại cà phê.
3.6. Kết quả thực hiện mô hình.
3.7. Kết quả đào tạo và chuyển giao ứng dụng sản xuất cà phê hiệu quả bền vững.
3.8. Kết quả mua sắm.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan