[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định vật cản và ứng dụng dò đường đi cho người mù

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định vật cản và ứng dụng dò đường đi cho người mù
MỤC LỤC
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
1.1. Dẫn nhập
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài
1.3. Tính cấp thiết của đề tài
1.4. Mục tiêu thực hiện đề tài
1.5. Phương pháp thực hiện
1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.7. Sơ lược nội dung nghiên cứu
CHƯƠNG II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
2.1. Tìm hiểu về Kinect
2.2. Các thư viện hỗ trợ hệ thống dẫn đường dành cho người mù
2.3. Phân tích và thiết kế hệ thống hỗ trợ dò đường bằng kinect
2.3.1. Các tiêu chí để xây dựng hệ thống
2.3.2. Phân tích
2.3.3. Thiết kế
2.4. Xây dựng chương trình điều khiển thiết bị dò đường bằng kinect
2.5. Tính toán góc quay tối ưu để tránh vật
2.5.1. Vật cản nằm phía bên trái người mù
2.5.2. Vật cản nằm phía bên phải người mù
2.5.3. Vật cản nằm phía chính giữa người mù
2.5.4. Tính toán đi thêm một đoạn an toàn sau khi tránh được vật cản
2.6. Kết quả thử nghiệm
2.6.1. Kết quả thử nghiệm trong nhà
2.6.2. Kết quả thử nghiệm ngoài trời
2.7. Đánh giá chương trình
2.8. Hướng phát triển của đề tài
2.8.1. Về chương trình
2.8.2. Về thiết bị
CHƯƠNG III. KẾT LUẬN
3.1 So sánh kết quả nghiên cứu với mục tiêu đặt ra ban đầu
3.2 Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan