[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng Website Giới thiệu hội thảo khoa học

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng Website Giới thiệu hội thảo khoa học
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.3 Hiện trạng ứng dụng
1.4 Mục tiêu nghiên cứu đề tài
1.5 Công nghệ sử dụng
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU
2.1 Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ
2.2 Yêu cầu chức năng hệ thống
2.3 Yêu cầu phi chức năng
2.4 Các quy định liên quan
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH DỮ LIỆU
3.1 Từ điển dữ liệu
3.2 Danh mục các quan hệ
3.3 Mô hình dữ liệu
CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỘI THẢO
4.1 Quản lý việc gửi bài viết tham dự hội thảo
4.2 Quản trị người dùng
4.3 Quản lý đánh giá bài viết
4.4 Xét duyệt bài viết
4.5 Chương trình hội thảo
CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN WEBSITE VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.
5.1 Giao diên phần thông tin hội thảo
5.2 Giao diện phần hệ thống quản lý hội thảo
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan