[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ thống kê, quản lý trang thiết bị

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ thống kê, quản lý trang thiết bị
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG
1.1. Tình hình chung
1.2. Các phần mềm đã có
1.2.1. Các phần mềm trong nước
1.2.1.1. Netcafe
1.2.1.2. CSM (cyber station manager
1.2.2. Các phần mềm ngoài nước
1.2.2.1. Netsupport School
1.2.2.2. NetOp School
1.2.3. Ưu, nhược điểm của các trương trình nêu trên
1.3. Sơ đồ tổ chức và hiện trạng quản lý
1.4. Hiện trạng các trang thiết bị
1.5. Tiểu kết
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Kiến trúc .NET Framework
2.2. Ngôn ngữ Visual C# 2010
2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2005
2.4. Sơ lược về mã vạch, mã QR và thư viện Zxing
2.4.1. Mã vạch
2.4.1.1. Khái niệm
2.4.1.2. Ứng dụng
2.4.1.3. Các dạng mã vạch
2.4.2. Mã qr
2.4.2.1. Khái niệm
2.4.2.2. Ứng dụng
2.4.3. Thư viện Zxing
2.5. Nền tảng Android
2.5.1. Khái niệm
2.5.2. Đặc điểm
2.5.3. Kiến trúc của nền tảng Adroid
2.5.3.1. Hệ điều hành
2.5.3.2. Thư viện và các giao diện lập trình ứng dụng
2.5.3.3. Android Runtime
2.5.3.4. Bộ thư viện
2.5.3.5. Khung ứng dụng
2.5.3.6. Ứng dụng
2.5.4. Các thành phần của ứng dụng
2.5.4.1. Hoạt động (Activity)
2.5.4.2. Dịch vụ (Services)
2.5.4.3. Broadcast Receivers
2.5.4.4. Content Provider
2.5.4.5. Intent
2.5.4.6. Tập tin khai báo (manifest)
2.5.5. Công cụ hỗ trợ lập trình android
2.6. Tiểu kết
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
3.1. Qui trình thực hiện
3.1.1. Qui trình
3.1.2. Nguyên tắc chung
3.2. Phân tích thiết kế
3.2.1. Xác định thực thể
3.2.2. Mô hình ERD (Entity Relationship Diagram)
3.2.3. Mô hình vật lý
3.2.4. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ
3.2.4.1. Mô tả chi tiết quan hệ
3.2.4.2. Tổng kết các quan hệ
3.2.4.3. Tổng kết các thuộc tính
3.3. Báo cáo kết quả đạt được
3.3.1. Phần ứng dụng trên thiết bị di động
3.3.2. Phần ứng dụng trên máy tính
3.4. Tiểu kết
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan