[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng ứng dụng tổng đài tin nhắn cung cấp thông tin Cho sinh viên


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng ứng dụng tổng đài tin nhắn cung cấp thông tin Cho sinh viên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG
1.1 Tình hình chung:
1.2 Thực trạng các phần mềm đã có
1.2.1 Các phần mềm trong nước
1.2.1.1 iNet Smart SMS
1.2.1.2 VCtel SMS Media
1.2.1.3 Sitek SMS
1.2.2 Các phần mềm ngoài nước
1.2.2.1 BulkSMS Text Messenger
1.2.2.2 Ozeki NG – SMS Gateway
1.2.2.3 SMSgee PC SMS Gateway Server
1.2.3 Ưu và nhược điểm của các chương trình trên
1.3 Kết luận Chương 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Áp dụng các kỹ thuật về Tin Học
2.1.1 Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Java
2.1.1.1 Ngôn ngữ lập trình Java
2.1.1.2 Tìm hiểu về Socket trong Java
2.1.1.3 Tìm hiểu về Thread trong Java
2.1.1.4 Tìm hiểu về Swing Java
2.1.2 Sơ lược về Eclipse
2.1.3 Sơ lược về Android
2.1.4 Hệ quản trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL Server 2008 Developer Edition
2.2 Kết luận Chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ HOÀN THIỆN
3.1 Sơ đồ và nguyên tắc hoạt động của hệ thống
3.1.1 Sơ đồ hoạt động của hệ thống
3.1.2 Nguyên tắc hoạt động của hệ thống
3.2 Phân tích thiết kế
3.2.1 Xác định thực thể
3.2.2 Mô hình thực thể kết hợp
3.2.3 Mô hình vật lý
3.2.4 Chuyển mô hình Thực Thể Kết Hợp sang mô hình Quan Hệ
3.2.4.1 Mô tả chi tiết quan hệ
3.2.4.2 Tổng kết các quan hệ
3.2.4.3 Tổng kết các thuộc tính
3.3 Báo cáo kết quả đạt được
3.3.1 Ứng dụng chạy trên thiết bị điện thoại Android
3.3.1.1 Giao diện cài đặt địa chỉ IP
3.3.1.2 Giao diện xử lý các tin nhắn tới
3.3.2 Ứng dụng chạy trên máy tính
3.3.2.1 Tìm hiểu cách hoạt động chương trình
3.3.2.2 Giao diện chức năng Dịch Vụ
3.3.2.3 Giao diện chức năng Thẻ Cú Pháp
3.3.2.4 Giao diện chức năng Thông Báo
3.3.2.5 Giao diện chức năng Thống Kê
3.3.2.6 Giao diện chức năng đưa dữ liệu vào hệ thống
3.4 Kết luận Chương 3
KẾT LUẬN
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
NHỮNG HẠN CHẾ

HƯỚNG KHẮC PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan