[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá sức chịu tải của cọc bằng mô hình toán trên Plaxis


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá sức chịu tải của cọc bằng mô hình toán trên Plaxis
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC
1.1 Nhóm phương pháp tính toán lý thuyết
1.1.1 Lý thuyết về sức chịu tải thẳng đứng của cọc theo vật liệu
1.1.2 Lý thuyết về sức chịu tải thẳng đứng của cọc theo đất nền
1.1.2.1 Tính sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ học của đất nền hay là phương pháp tĩnh học
1.1.2.2 Tính sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu trạng thái của đất nền còn gọi là phương pháp thống kê
1.2 Nhóm phương pháp thí nghiệm hiện trường
1.2.1 Phương pháp tính toán sức chịu tải theo kết quả thí nghiệm xuyên chuẩn SPT
1.2.2 Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
1.2.2.1 Mục đích thí nghiệm
1.2.2.2 Phương pháp thí nghiệm
1.2.2.3 Cấp tải thử
1.2.2.4 Hệ thống gia tải
1.2.2.5 Quy trình thí nghiệm
CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO TỪNG PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ
2.1 Tính toán sức chịu tải cho cọc tương ứng với số liệu địa chất thực tế từ công trình thứ nhất
2.1.1 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu
2.1.2 Thành phần chịu mũi của cọc theo Terzaghi
2.1.3 Thành phần chịu mũi của cọc theo Vesic
2.1.4 Tính toán sức chịu tải cụ thể cho cọc theo phụ lục B TCXD 205:1998
2.1.5 Tính toán sức chịu tải cụ thể cho cọc theo phụ lục A TCXD 205:1998
2.1.6 Tính toán sức chịu tải theo kết quả thí nghiệm xuyên chuẩn SPT
2.1.7 So sánh sức chịu tải của cọc theo các phương pháp khác nhau
2.2 Tính toán sức chịu tải cho cọc tương ứng với số liệu địa chất thực tế từ công trình thứ hai
2.2.1 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu
2.2.2 Thành phần chịu mũi của cọc theo Terzaghi
2.2.3 Thành phần chịu mũi của cọc theo Vesic
2.2.4 Tính toán sức chịu tải cụ thể cho cọc theo phụ lục B TCXD 205:1998
2.2.5 Tính toán sức chịu tải cụ thể cho cọc theo phụ lục A TCXD 205:1998
2.2.6 Tính toán sức chịu tải theo kết quả thí nghiệm xuyên chuẩn SPT.
2.2.7 So sánh sức chịu tải của cọc theo các phương pháp khác nhau
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH SỨC CHỊU TẢI CỌC TRÊN MÔ HÌNH TOÁN PLAXIS
3.1 Cở sở lý thuyết của mô hình toán
3.2 Phân tích sức chịu tải cọc theo chu trình nén tĩnh bằng mô hình toán
3.2.1 Cọc đúc sẵn thi công bằng phương pháp ép theo mô hình toán của Plaxis 3D foundation.
3.2.2 So sánh kết quả và tìm ra sức chịu tải cho phép .
3.2.3 Các phương pháp xác định sức chịu tải của cọc.
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan