[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục Hải quan Điện tử về loại hình Nhập sản xuất xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Biên Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục Hải quan Điện tử về loại hình Nhập sản xuất xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Biên Hòa
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VỀ LOẠI HÌNH NHẬP SẢN XUẤT XUẤT KHẨU
1.1 Khái niệm, đặc điểm và nội dung thủ tục Hải quan
1.1.1 Khái niệm thủ tục Hải quan
1.1.2 Đặc điểm thủ tục Hải quan
1.1.3 Quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại:
1.2 Tổng quan về loại hình nhập sản xuất xuất khẩu
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 So sánh loại hình nhập sản xuất xuất khẩu với các loại hình khác
1.3 Khái niệm, đặc điểm và nội dung thủ tục Hải quan điện tử
1.3.1 Khái niệm thủ tục Hải quan điện tử
1.3.2. Đặc điểm thủ tục Hải quan điện tử
1.3.3 Quy trình khai Hải quan điện tử đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu
1.4 Lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VỀ LOẠI HÌNH NHẬP SẢN XUẤT XUẤT KHẨU Ở CHI CỤC HẢI QUAN BIÊN HÒA
2.1 Giới thiệu chung về Chi cục Hải quan Biên Hòa
2.1.1 Sơ lược về Chi cục Hải quan Biên Hòa
2.1.2 Lịch sử hình thành Chi cục Hải cuan Biên Hòa
2.1.3 Phạm vi địa bàn hoạt động
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và nhiệm vụ cơ bản từng bộ phận
2.2 Cán bộ Công chức của Chi cục Hải Quan Biên Hòa
2.3 Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ
2.4 Cơ sở vật chất và kỹ thuật
2.4.1 Cơ sở vật chất
2.4.2 Trang thiết bị kỹ thuật
2.5 Tình hình thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải Quan Biên Hòa trong những năm qua
2.5.1 Đối với thủ tục Hải quan truyền thống
2.5.2 Đối với thủ tục hải quan Điện tử
2.5.2.1 Quy trình thực hiện hải quan điện tử tại Chi cục HQBH
2.5.2.2 Mô hình thông quan theo ba khối tại Cục hải quan Đồng Nai và Chi cục HQBH
2.6 Kết quả áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục HQBH
2.6.1 Tình hình thực hiện thủ tục hải quan trong giai đoạn 2006-2011
2.6.2 Tình hình thực hiện thủ tục Hải quan điện tử trong hai năm 2010 và 2011
2.6.3 Tình hình thực hiện thủ tục hải quan trong 9 tháng đầu năm 2012
2.6.4 Tình hình thực hiện khai báo HQĐT về loại hình NSXXK tại CCHQBH
2.6.5 Số lượng doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục HQĐT tại CCHQBH
2.7 Khảo sát ý kiến của Doanh nghiệp trên địa bàn về HQĐT
2.8 Những vấn đề tồn tại,bất cập khi thực hiện hải quan điện tử
2.8.1 Những khó khăn đối với cơ quan hải quan
2.8.1.1 Chương trình phần mềm hải quan điện tử chưa đồng bộ
2.8.1.2 Nguồn nhân lực cho quản trị mạng chưa đáp ứng được yêu cầu
2.8.1.3 Quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử còn bất cập
2.8.1.4 Hệ thống văn bản pháp luật còn chưa thống nhất
2.8.2 Những khó khăn đối với doanh nghiệp
2.8.2.1 Phần mềm khai báo hải quan chưa hoàn thiện
2.8.2.2 Hệ thống các văn bản pháp luật chưa đi sát thực tế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VỀ LOẠI HÌNH NHẬP SẢN XUẤT XUẤT KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN BIÊN HÒA
3.1 Cơ sở đề ra giải pháp
3.1.1 Quan điểm chỉ đạo
3.1.2 Mục tiêu hiện đại hóa hải quan:
3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát:
3.1.2.2 Mục tiêu chủ yếu
3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện việc khai báo HQĐT về loại hình NSXXK tại Chi cục HQBH
3.2.1 Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
3.2.2 Hoàn thiện quy trình thủ tục HQĐT
3.2.3 Tăng cường tuyên truyền, tập huấn và hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp
3.2.4 Phát triển kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn
3.3 Một số kiến nghị cụ thể khác
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan