[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Starprint Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Starprint Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHUƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Nhân lực và quản trị nguồn nhân lực
1.2. Những nội dung chủ yếu của công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH STARPRINT VIỆT NAM
2.1. Tổng quan
2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực
CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH STARPRINT VN
3.1. Mục tiêu và định hướng của Công ty trong thời tới
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH STARPRINT VN
3.3. Kiến nghị

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan