[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chiến lược marketing mix của sản phẩm bao bì tại Công ty TNHH Starprint Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chiến lược marketing mix của sản phẩm bao bì tại Công ty TNHH Starprint Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX
1.1 Những vấn đề cơ bản về marketing
1.1.1 Nguồn góc ra đời và phát triển của marketing
1.1.2 Các quan điểm marketing
1.1.2.1 Quan điểm sản xuất
1.1.2.2 Quan điểm sản phẩm
1.1.2.3 Quan điểm bán hàng
1.1.2.4 Quan điểm marketing
1.1.2.5 Quan điểm marketing xã hội
1.1.3 Khái niệm chung về marketing
1.1.4 Mục tiêu và chức năng của marketing
1.1.4.1 Mục tiêu
1.1.4.2 Chức năng
1.1.5 Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp
1.2 Phân tích môi trường marketing
1.2.1 Môi trường vĩ mô
1.2.2 Môi trường vi mô
1.3 Marketing mix
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Các bước về xây dựng chương trình marketing mix
1.3.3 Triển khai marketing mix
1.3.3.1 Sản phẩm
1.3.3.2 Định giá
1.3.3.3 Kênh phân phối
1.3.3.4 Truyền thông và kích thích tiêu thụ
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH STARPRINT VIỆT NAM
2.1 Tổng quan về công ty
2.1.1 Tên gọi và trụ sở của công ty
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3 Giải thưởng và chứng nhận
2.1.4 Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và giá trị đích thực của công ty
2.1.5 Lĩnh vực kinh doanh
2.1.6 Các sản phẩm và khách hàng của công ty
2.1.6.1 Các sản phẩm
2.1.6.2 Khách hàng lĩnh vực bao bì
2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty Starprint
2.2.1 Sơ đồ tổ chức của công ty
2.2.1 Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
2.3 Tổng quan về thị trường bao bì
2.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Starprint
2.5 Chiến lược hoạt động marketing mix của công ty Starprint
2.5.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing mix của công ty
2.5.1.1 Một số đối thủ cạnh tranh chính của công ty
2.5.1.2 Phân tích môi trường bên trong
2.5.2 Công tác marketing của công ty Starprint
2.5.2.1 Mô tả quy trình hoạt động phụ trách khách hàng bao bì
2.5.2.2 Chi phí cho hoạt động marketing
2.5.3 Hoạt động marketing mix của công ty
2.5.3.1 Chiến lược sản phẩm
2.5.3.2 Chiến lược giá
2.5.3.3 Chiến lược phân phối
2.5.3.4 Chiến lược hoạt động quảng bá của công ty
2.5.4 Ý kiến khách hàng về một số hoạt động marketing của công ty Starprint
2.5.5 Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
2.5.5.1 Điểm mạnh
2.5.5.2 Điểm yếu
2.5.5.3 Thuận lợi
2.5.5.4 Khó khăn
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LưỢC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH STARPRINT VIỆT NAM
3.1 Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty Starprint trong năm 2012-2015
3.1.1 Mục tiêu của công ty
3.1.2 Phương hướng hoạt động của công ty
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty Starprint
3.2.1 Hoàn thiện chiến lược sản phẩm
3.2.1.1 Tiên đoán khắc phục sự cố chất lượng
3.2.1.2 Cải thiện quy trình chất lượng sản xuất hiệu quả, đơn giản nhất
3.2.1.3 Phát huy nội lực để làm tăng khả năng cạnh tranh của công ty
3.2.1.4 Huy động vốn đầu tư dưới hình thức cổ phần, liên doanh, liên kết
3.2.1.5 Duy trì và tìm kiếm nhà cung cấp
3.2.1.6 Tăng cường công tác đào tạo thiết kế
3.2.2 Hoàn thiện chiến lược giá cả
3.2.3 Hoàn thiện chiến lược phân phối
3.2.4 Hoàn thiện chiến lược chiêu thị
3.2.4.1 Thiết kế lại cơ cấu phòng kinh doanh và tiếp thị
3.2.4.2 Tăng thêm kinh phí cho hoạt động marketing
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan