[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chính sách huy động vốn tại Agribank chi nhánh đông Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chính sách huy động vốn tại Agribank chi nhánh đông Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1. Một số vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại.
1.1.2. Bản chất của ngân hàng thương mại.
1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng thương mại:
1.1.3.1. Trung gian tín dụng:
1.1.3.2. Trung gian thanh toán và cung ứng phương tiện thanh toán cho nền kinh tế.
1.1.3.3. Cung ứng dịch vụ ngân hàng:
1.1.4. Hoạt động của ngân hàng thương mại.
1.1.4.1. Huy động vốn:
1.1.4.2. Hoạt động tín dụng:
1.1.4.3. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:
1.1.4.4. Các hoạt động khác:
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.
1.1.5.1.1.Sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục sản phẩm dịch vụ
1.1.5.2. Sự gia tăng cạnh tranh
1.1.5.3. Sự gia tăng chi phí vốn
1.1.5.4. Sự gia tăng các nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất
1.1.5.5. Cách mạng trong công nghệ ngân hàng
1.2. Nguồn vốn:
1.2.1. Vốn tự có:
1.2.1.1. Khái niệm:
1.2.1.2. Đặc điểm của vốn tự có:
1.2.1.3. Thành phần của vốn tự có:
1.2.2. Vốn huy động:
1.2.2.1. Khái niệm:
1.2.2.2. Đặc điểm của vốn huy động:
1.2.2.3. Cơ cấu vốn huy động:
1.2.3. Vốn đi vay:
1.2.3.1. Khái niệm:
1.2.3.2. Cơ cấu vốn đi vay:
1.2.4. Vốn khác:
1.2.4.1. Vốn tiếp nhận:
1.2.4.2. Vốn khác:
1.3. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại:
1.3.1. Hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại.
1.3.1.1. Phân loại căn cứ theo thời gian:
1.3.1.2. Phân loại căn cứ theo đối tượng huy động:
1.3.1.3. Phân loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn:
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn tại NHTM:
1.3.2.1. Yếu tố chủ quan:
1.3.2.2. Yếu tố khách quan:
Kết luận chương 1:
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH DÔNG SÀI GÒN
2.1. Giới thiệu về NHNN&PTNT:
2.1.1. Giới thiệu sơ lược về NHNN&PTNT Việt Nam.
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNN&PTNT Việt Nam.
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNN&PTNT
2.1.1.3. Hoạt động của ngân hàng NHNN&PTNT Việt Nam:
2.1.2. Giới thiệu về NHNN&PTNT chi nhánh Đông Sài Gòn
2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển NHNN&PTNT chi nhánh Đông Sài Gòn TP Hồ Chí Minh.
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn
2.1.2.3. Chức năng của các bộ phận:
2.1.2.4. Các sản phẩm và dịch vụ của NHNN&PTNT chi nhánh Đông Sài Gòn.
2.2. Tình hình hoạt động của NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn.
2.2.1. Tình hình kinh tế - xã hội tác động đến hoạt động của NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn
2.2.2. Tình hình hoạt động của NHNN&PTNT chi nhánh Đông Sài Gòn:
2.3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Agribank Đông Sài Gòn trong giai đoạn năm 2009-2011.
2.3.1. Thành tích
2.3.2. Hạn chế.
2.3.2.1. Nguyên nhân khách quan:
2.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan:
2.4. Thực trạng về việc huy động vốn tại NHNN&PTNT chi nhánh Đông sài Gòn.
2.4.1. Phân theo loại tiền:
2.4.2. Phân theo thành phần kinh tế:
2.4.3. Phân theo thời gian
2.5. Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng khi tham gia gửi tiền tại NHNN&PTNT chi nhánh Đông Sài Gòn.
2.5.1. Kết quả khảo sát về phần thông tin chung của khách hàng:
2.5.1.1. Kết quả về loại hình khảo sát.
2.5.1.2. Kết quả về lĩnh vực hoạt động.
2.5.1.3. Kết quả về mức độ giao dịch (gửi tiền) của khách hàng
2.5.1.4. Kết quả giao dịch với ngân hàng khác.
2.5.2. Kết quả về mức độ hài lòng của khách hàng tham gia gửi tiền về chất lượng dịch vụ sản phẩm cũng như chính sách huy động vốn của Agribank chi nhánh Đông Sài Gòn.
2.6. Những thành tựu và hạn chế của việc huy động vốn tại Agribank chi nhánh Đông Sài Gòn.
2.6.1. Thành tựu:
2.6.2. Hạn chế
Kết luận chương 2:
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNHĐÔNG SÀI GÒN.
3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển của Agribank chi nhánh Đông Sài Gòn trong thời gian tới:
3.1.1. Mục tiêu:
3.1.2. Phương hướng phát triển:
3.2. Giải pháp nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn tại NHNN&PTNN chi nhánh Đông Sài Gòn
3.2.1. Nâng cao chất lượng các dịch vụ của chi nhánh.
3.2.2. Nâng cao chất lượng phục vụ đối với khách hàng.
3.2.3. Sử dụng chương trình lãi suất phù hợp.
3.2.4. Tổ chức những chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
3.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của chi nhánh.
3.2.6. Đẩy mạnh và tăng cường huy động vốn bằng cơ cấu hợp lý:
3.2.7. Đẩy mạnh hoạt động Marketing của chi nhánh.
3.2.8. Mở rộng loại hình huy động vốn
3.3. Hiệu quả dự kiến sau giải pháp.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan