[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khả năng đáp ứng của sinh viên mới tốt nghiệp khối ngành kinh tế đối với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp - Nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Đồng Nai


[/kythuat]
[tomtat]
Khả năng đáp ứng của sinh viên mới tốt nghiệp khối ngành kinh tế đối với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp - Nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do chọn đề tài.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ của đề tài.
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1.4 Phương pháp nghiên cứu.
1.5 Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu.
1.6 Kết cấu đề tài nghiên cứu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Cơ sở lý thuyết về khả năng đáp ứng.
2.2 Cơ sở lý thuyết về yêu cầu tuyển dụng.
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tuyển dụng.
2.4 Mối quan hệ giữa khả năng của sinh viên với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
2.5 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Giới thiệu.
3.2 Quy trình nghiên cứu.
3.3 Thu thập dữ liệu.
3.4 Phương pháp nghiên cứu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Giới thiệu.
4.2 Thống kê theo đặc điểm của mẫu nghiên cứu.
4.3 Đánh giá độ tin cậy của thang đo.
4.4 Kiểm định sự phù hợp của mô hình – phân tích hồi quy bội.
4.5 Kiểm định sự khác biệt theo đặc điểm biến định tính đến yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận.
5.2. Kiến nghị.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan