[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây dựng số 9

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây dựng số 9
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 9
2.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp xây dựng số 9
2.2 Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng số 9
2.3 Nhận xét
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 9
3.1 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng số 9
3.2 Những điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan