[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Công ty Cổ phần gốm sứ Đồng Tâm

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Công ty Cổ phần gốm sứ Đồng Tâm
MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
1.1 Khái quát chung về xuất khẩu.
1.1.1 Khái niệm hoạt động xuất khẩu
1.1.2 Vai trò hoạt động xuất khẩu
1.1.2.1 Vai trò hoạt động xuất khẩu đối với một quốc gia
1.1.2.2 Vai trò hoạt động xuất khẩu đối với doanh nghiệp
1.1.3 Các hình thức xuất khẩu:
1.1.3.1 Xuất khẩu trực tiếp
1.1.3.2 Hình thức gia công
1.1.3.3 Xuất khẩu ủy thác
1.1.3.4 Xuất khẩu tại chỗ
1.1.3.5 Tạm nhập tái xuất
1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu
1.2.1 Những nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.2.1.1 Khả năng tài chính của doanh nghiệp
1.2.1.2 Trình độ tổ chức quản lí
1.2.1.3 Nhân tố con người
1.2.1.4 Trang thiết bị vật chất kỹ thuật của công ty
1.2.1.5 Hoạt động xúc tiến bán hàng
1.2.2 Những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2.1 Nhân tố chính trị pháp luật, kinh tế xã hội
1.2.2.2 Những nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh
1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động xuất khẩu
1.3.1 Lợi nhuận
1.3.2 Lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.3.3 Lợi nhuận trên chi phí
1.4 Phương pháp phân tích SWOT
1.5 Các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu
1.5.1 Nghiên cứu thị trường
1.5.2 Mở rộng thị trường:
1.5.3 Năng cao khả năng cạnh tranh
1.6 Khái quát về xuất khẩu gốm
1.6.1 Đặc điểm của mặt hàng gốm sứ
1.6.2 Tổng quan tình hình xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam
1.6.3 Vai trò và sự cần thiết phải đẩy mạnh xuất khẩu gốm mỹ nghệ Đồng Nai
1.6.4 Tình hình sản xuất gốm mỹ nghệ của Tỉnh Đồng Nai
1.6.4.1 Một số đặc trưng cơ bản của gốm Đồng Nai
1.6.4.2 Số doanh nghiệp sản xuất gốm trên địa bàn Tỉnh
1.6.4.3 Nguồn lao động trong ngành gốm Đồng Nai
1.6.4.4 Mặt bằng sản xuất của các cơ sở sản xuất gốm Đồng Nai
1.6.4.5 Nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất gốm Đồng Nai
1.6.4.6 Chất lượng mẫu mã sản phẩm của gốm Đồng Nai
1.6.4.7 Các mặt hàng gốm xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai
1.6.4.8 Thị trường xuất khẩu chủ yếu của ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai
TÓM TẮT CHƯƠNG 1:
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ ĐỒNG TÂM
2.1 Giới thiệu tổng quát về công ty cổ phần gốm sứ Đồng Tâm
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu các mặt hàng sản xuất kinh doanh xuất khẩu chủ yếu
2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.4 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban:
2.2 Phân tích tình hình sản xuất của công ty Đồng Tâm.
2.2.1 Sơ đồ qui trình làm gốm
2.2.2 Thực trạng trình độ công nghệ, máy móc thiết bị
2.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.3 Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần gốm sứ Đồng Tâm
2.3.1 Kim ngạch xuất khẩu
2.3.2 Mặt hàng xuất khẩu:
2.3.3 Thị trường xuất khẩu.
2.3.4 Phương thức thanh toán.
2.4 Thực trạng về khả năng cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh của công ty Đồng Tâm
2.4.1 Khả năng cạnh tranh của công ty Đồng Tâm.
2.4.2 Đối thủ cạnh tranh:
2.5 Kết quả từ hoạt động xuất khẩu của công ty trong những năm qua
2.5.1 Những kết quả đạt được
2.5.2 Những tồn tại và nguyên nhân
2.6 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của công ty Đồng Tâm
2.7 Kết quả phân tích mô hình SWOT:
TÓM TẮT CHƯƠNG 2:
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ ĐỒNG TÂM
3.1 Mục đích đề xuất giải pháp:
3.2 Căn cứ đề xuất giải pháp.
3.2.1 Tốc độ tăng trưởng của mặt hàng gốm sứ trong những năm tới.
3.2.2 Mức độ hấp dẫn của các giải pháp
3.3 Một số giải pháp đẩy mạnh tình hình xuất khẩu mặt hàng gốm sứ của công ty Đồng Tâm
3.3.1 Nhóm giải pháp về lao động
3.3.1.1 Đội ngũ những nhà quản lí:
3.3.1.2 Đối với đội ngũ thiết kế:
3.3.1.3 Đối với đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất
3.3.2 Nhóm giải pháp về thị trường
3.3.3 Nhóm giải pháp về tài chính
3.3.4 Giải pháp về liên kết
3.4 Một số kiến nghị đối với UBND tỉnh, Hiệp hội gốm sứ tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng.
3.4.1 Đối với các cơ quan chức năng và UBND tỉnh
3.4.2 Đối với hiệp hội Gốm sứ Đồng Nai
TÓM TẮT CHƯƠNG 3:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan