[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô phỏng nghiệp vụ nhập khẩu trong doanh nghiệp ảo tại Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Mô phỏng nghiệp vụ nhập khẩu trong doanh nghiệp ảo tại Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
PHẦN 1 CƠ SỞ KHOA HỌC
1.1 Các môn học liên quan
1.2 Qui trình nghiệp vụ nhập khẩu
1.3 Hướng dẫn khai báo tờ khai hàng nhập khẩu
PHẦN 2 GIAO DIỆN VÀ CÁC YÊU CẦU MÔ PHỎNG
2.1 Giao diện đăng nhập & các TAB chức năng chính
2.2 Mô tả TAB 1- TAB thông tin chung
2.3 Mô tả TAB 2- TAB các nghiệp vụ trong công ty
2.4 Mô tả TAB 3- TAB các nghiệp vụ bên ngoài công ty
2.5 Mô tả TAB 4- TAB hỗ trợ kiến thức
TÓM TẮT PHẦN 2
PHẦN 3 DỮ LIỆU, CƠ SỞ KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
3.1 Dữ liệu
3.2 Cơ sở kiểm tra & đánh giá
TÓM TẮT PHẦN 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan