[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano bạc trong môi trường Glycerin và sản phẩm ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano bạc trong môi trường Glycerin và sản phẩm ứng dụng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về vật liệu nano
1.2. Giới thiệu về kim loại bạc
1.3. Các phương pháp chế tạo hạt nano
1.4. Tính chất của hạt nano bạc
1.5. Cơ chế kháng khuẩn và các ứng dụng của nano bạc
Chương 2 THỰC NGHIỆM
2.1. Hóa chất và dụng cụ
2.2. Tổng hợp nano bạc
2.3. Các phương pháp phân tích hóa lý
2.4. Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Lựa chọn phương pháp chế tạo hạt nano bạc và dung dịch keo nano bạc
3.2. Kết quả chế tạo bạc oxalate (Ag2C2O4)
3.3. Kết quả chế tạo hạt nano bạc
3.4. Kết quả chế tạo dung dịch keo nano bạc
3.5. Ứng dụng vào gel rửa tay khô

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan