[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phản ứng Knoevenagel trong dung môi xanh là chất lỏng Ion

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phản ứng Knoevenagel trong dung môi xanh là chất lỏng Ion
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương I TỔNG QUAN
1.1 Xúc tác trên chất mang rắn [3]
1.1.1 Xúc tác trên chất mang vô cơ [1]
1.1.2 Chất mang vô cơ - vật liệu mao quản trung bình
1.1.2.1 Vật liệu mao quản trung bình (MQTB)
1.1.2.2 Xúc tác trên chất mang SBA
1.2 Phản ứng Knoevenagel [5]
1.2.1 Giới thiệu
1.2.2 Cơ chế
Chương II THỰC NGHIỆM
2.1 Quy trình phản ứng Knoevenagel
2.1.1 Dụng cụ và hóa chất
2.1.1.1 Dụng cụ
2.1.1.2 Hóa chất
2.1.2 Tính chất vật lí của tác chất và sản phẩm
2.1.2.1 Toluene
2.1.2.2 Tetrahydrofuran
2.1.2.3 Dichloromethane
2.1.2.4 Dodecane
2.1.2.5 Malononitrile
2.1.2.6 Benzaldehyde
2.1.2.7 p-chlorobenzaldehyde
2.1.2.8 p-methylbenzaldehyde
2.1.2.9 Benzylidene malononitrile
2.1.2.10 p-chlorobenzylidene malononitrile
2.2 Cách tiến hành phản ứng
Chương III NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ
3.1 Ảnh hưởng của dung môi

3.2 Ảnh hưởng của nhóm thế
[/tomtat]

Bài viết liên quan