[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đổi mới công nghệ điện phân sản xuất Xút-CLo và các giải pháp bảo vệ môi trường, áp dụng tại Nhà máy hoá chất Biên Hoà từ năm 2011 - 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đổi mới công nghệ điện phân sản xuất Xút-CLo và các giải pháp bảo vệ môi trường, áp dụng tại Nhà máy hoá chất Biên Hoà từ năm 2011 - 2015
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tính cấp thiết hay lý do lựa chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
1.3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.5. Nhiệm vụ nghiên cứu
1.6. Phương pháp nghiên cứu
1.7. Thời gian nghiên cứu
1.8. Địa điểm nghiên cứu
1.9. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM XÚT - CLO
2.1. Những căn cứ xác định sự cần thiết của nội dung nghiên cứu
2.1.1 Căn cứ pháp lý:
2.1.2 Phân tích kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên tự nhiên:
2.1.3 Chính sách kinh tế xã hội liên quan đến sự phát triển của ngành
2.1.4 Đặc điểm về qui hoạch, phát triển kinh tế:
2.1.5 Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư
2.1.6 Phân tích thị trường và khả năng phát triển sản phẩm Xút-Clo
2.2 Mục tiêu nghiên cứu:
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA
CHƯƠNG 4: NHIỆM VỤ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
4.1 Giải pháp đổi mới công nghệ
4.2 Giải pháp bảo vệ môi trường
4.2.1 Đối với khí clo:
4.2.2 Nước thải:
4.2.3 Chất thải rắn
4.2.4 Phòng ngừa và kiểm soát sự cố môi trường:
4.3 Các giải pháp về phòng chống cháy nổ:
4.3.1 Cháy nổ do sản phẩm khí hydrô:
4.3.2 Cháy nổ do yếu tố điện:
4.3.3 Biện pháp phòng cháy chữa cháy, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động
4.4 Giải pháp thực hiện dự kiến
4.5 Qui mô và công suất đầu tư:
4.6 Hình thức thực hiện dự kiến:
4.7 Nguồn vốn dự kiến
4.8 Chương trình sản xuất và các yếu tố đầu vào
4.8.1 Phương án sản phẩm và qui cách
4.8.2 Chế độ làm việc:
4.8.3 Nhu cầu đầu vào và giải pháp bảo đảm:
4.9 Lựa chọn địa điểm xây dựng
4.10 Qui mô xây dựng công trình
4.11 Phương án giải phóng mặt bằng
4.12 Phương hướng kiến trúc xây dựng
4.13 Phương án tổ chức lao động
4.13.1 Tổ chức của Nhà máy:
4.13.2 Nhân lực
4.14 Tiến độ thực hiện dự kiến
4.16 Kiến nghị hình thức quản lý
4.16.1 Xác định chủ đầu tư
4.16.2 Phân loại dự án đầu tư:
4.16.3 Mối quan hệ và trách nhiệm các cơ quan liên quan
PHẦN KẾT LUẬN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan