[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu dự án xây dựng sản xuất và kinh doanh nước tinh khiết tại Công ty TNHH một thành viên xây dựng và cấp nước Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu dự án xây dựng sản xuất và kinh doanh nước tinh khiết tại Công ty TNHH một thành viên xây dựng và cấp nước Đồng Nai
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ
1.1. Khái niệm chung về dự án đầu tư
1.2. Vài nét về công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai
1.3. Nhu cầu thực tiễn của dự án
1.4. Tiêu chuẩn vệ sinh nước tinh khiết
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH XÂY DỰNG SẢN XUẤT KINH DOANH
2.1. Phương án xây dựng và quy mô đầu tư xưởng sản xuất nước tinh khiết
2.2. Các giải pháp thực hiện dự án
2.3. Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh nước tinh khiết
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN
3.1. Hiệu quả kinh tế tài chính
3.2. Hiệu quả xã hội của dự án
3.3. Kiến nghị
Tóm tắt chương 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan