[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2 TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.2.1 Trong nước
1.2.2 Nước ngoài
1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.7 TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.8 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1.1 Các khái niệm
2.1.2 Các lý thuyết liên quan đến động lực làm việc
2.2 MÔ HÌNH 10 YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC CỦA KOVACH[7]
2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.3.1 Mô hình nghiên cứu
2.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu
2.4 DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
2.4.1 Tổng quan về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
2.4.2 Hình thức doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài
2.4.2.1 Khái niệm
2.4.2.2 Đặc điểm của doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài[9]
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1.1 Nghiên cứu định tính
3.1.2 Nghiên cứu định lượng
3.1.3 Quy trình thực hiện nghiên cứu
3.2 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC
3.2.1 Thiết kế thang đo bảng câu hỏi
3.2.1.1 Nội dung bảng câu hỏi
3.2.1.2 Thang đo cho bảng câu hỏi
3.2.2 Kỹ thuật đánh giá thang đo
3.2.3 Kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá EFA
3.2.4 Kỹ thuật phân tích hồi quy
3.2.5 Kỹ thuật phân tích phương sai ANOVA
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU
4.1.1 Thống kê mô tả mẫu theo các đặc điểm cá nhân
4.1.1.1 Về giới tính
4.1.1.2 Về độ tuổi
4.1.1.3 Về trình độ học vấn
4.1.1.4 Về tính trạng hôn nhân
4.1.1.5 Về thâm niên công tác
4.1.1.6 Về chức danh hiện tại
4.1.1.7 Về thu nhập bình quân/tháng
4.1.2 Thống kê mô tả mẫu về các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên (Phụ lục 3)
4.1.3 Thống kê mô tả về động lực làm việc (phụ lục 3)
4.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO (phụ lục 4)
4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA – Exploratory Factor Analysis)
4.3.1 Phân tích nhân tố cho biến độc lập
4.3.2 Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc
4.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY (Phụ lục 6)
4.4.1 Phân tích tương quan hệ số pearson
4.4.2 Kiểm định các thang đo của mô hình
4.4.3 Kết quả chạy hồi quy tuyến tính
4.4.4 Mô hình hiệu chỉnh
4.5 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN (Phụ lục 7)
4.5.1 Sự khác biệt về quốc gia đầu tư
4.5.2 Sự khác biệt về giới tính
4.5.3 Sự khác biệt về tuổi
4.5.4 Sự khác biệt về học vấn
4.5.6 Sự khác biệt về thâm niên công tác
4.5.7 Sự khác biệt về chức danh hiện tại
4.5.8 Sự khác biệt về thu nhập bình quân/tháng
4.6 THẢO LUẬN KẾT QUẢ SAU KHI KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 KẾT LUẬN
5.2 KIẾN NGHỊ
5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI
5.4 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
TÓM TẮT CHƯƠNG 5
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan