[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số yếu tố quan trọng giúp tân cử nhân Quản trị kinh doanh trường Đại học Lạc Hồng thành công trong các doanh nghiệp tại Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Một số yếu tố quan trọng giúp tân cử nhân Quản trị kinh doanh trường Đại học Lạc Hồng thành công trong các doanh nghiệp tại Đồng Nai
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1 Giới thiệu
1.2 Các yếu tố chính tác động đến kiến thức thu nhận của sinh viên
1.2.1 Mô hình 3P trong giảng dạy và trong học tập
1.2.2 Kiến thức thu nhận của sinh viên
1.2.3 Động cơ học tập của sinh viên
1.2.4 Năng lực giảng viên
1.3 Các hoạt động chính để hình thành và phát triển các kỹ năng cá nhân
1.3.1 Tham gia làm việc tại các tổ chức
1.3.2 Tham gia các hoạt động của lớp, của khoa, của trường
1.3.3 Tham gia thuyết trình, thảo luận nhóm
1.4 Mô hình nghiên cứu
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ SỰ CHUẨN BỊ CỦA KHỐI SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP VÀ SỰ KỲ VỌNG CỦA CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI VỀ CÁC CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH
2.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển Trường Đại học Lạc Hồng
2.1.1 Sơ lược về sự hình thành Trường Đại học Lạc Hồng
2.1.2 Quá trình phát triển của Trường Đại học Lạc Hồng
2.1.3 Cơ sở vật chất của Trường Đại học Lạc Hồng
2.1.4 Sơ lược về Khoa Quản Trị - Kinh Tế Quốc Tế
2.1.4.1 Quá trình hình thành Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế
2.1.4.2 Chuyên ngành đào tạo
2.2 Thực trạng về sự chuẩn bị của khối sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lạc Hồng đối với công việc sau khi tốt nghiệp
2.2.1 Đối tượng khảo sát
2.2.2 Thiết kế bảng câu hỏi khối sinh viên
2.2.3 Kết quả phân tích
2.2.3.1 Một số thông tin chung về mẫu nghiên cứu khối sinh viên
2.2.3.2 Những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lạc Hồng
2.2.3.3 Một số mong muốn của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lạc Hồng về công việc sau khi tốt nghiệp
2.2.3.4 Mức độ ảnh hưởng của một số nhân tố chủ yếu đến mong muốn về công việc sau khi tốt nghiệp của khối sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lạc Hồng
2.2.3.5 Thực trạng về việc tham gia vào các hoạt động của khối sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lạc Hồng
2.3 Sự kỳ vọng của các nhà tuyển dụng trong các doanh nghiệp tại Đồng Nai về các cử nhân Quản trị kinh doanh
2.3.1 Giới thiệu tổng quát về tỉnh Đồng Nai
2.3.2 Giới thiệu tổng quát về các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
2.3.3 Sự kỳ vọng của các nhà tuyển dụng trong các doanh nghiệp tại Đồng Nai về các cử nhân Quản trị kinh doanh
2.3.3.1 Thiết kế bảng câu hỏi khối doanh nghiệp
2.3.3.2 Kết quả phân tích
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ YẾU TỐ QUAN TRỌNG GIÚP TÂN CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG THÀNH CÔNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI
3.1 Giới thiệu
3.2 Một số yếu tố quan trọng giúp Tân cử nhân Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lạc Hồng thành công trong các doanh nghiệp tại Đồng Nai
3.3 Một số giải pháp giúp Tân cử nhân Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lạc Hồng đáp ứng tốt hơn sự kỳ vọng của các nhà tuyển dụng trong các doanh nghiệp tại Đồng Nai
3.3.1 Một số giải pháp chủ yếu
3.3.2 Một số kiến nghị:
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan