[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất Giá đậu nành

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất Giá đậu nành
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về cây đậu nành
1.1.1 Giới thiệu về cây đậu nành
1.1.2 Nguồn gốc và phân loại
1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng
1.1.4 Thu hoạch và bảo quản
1.2 Thành phần hóa học trong hạt đậu nành
1.2.1 Giá trị dinh dưỡng trong đậu nành
1.2.2 Thành phần hóa thảo mộc trong đậu nành
1.3 Sản phẩm giá đậu nành
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nguyên liệu
2.1.2 Cát
2.1.3 Nước
2.2 Các thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quá trình nghiên cứu.
2.3 Dự kiến quy trình sản xuất giá đậu nành
2.3.1 Quy trình công nghệ.
2.3.2 Thuyết minh quy trình công nghệ
2.4 Sơ đồ nghiên cứu
2.5 Các phương pháp phân tích
2.5.1 Phương pháp xác định hàm ẩm
2.5.2 Phương pháp xác định hàm lượng tro
2.5.3 Phương pháp kjeldahl xác định hàm lượng protein
2.5.4 Kiểm tra hàm lượng chất béo
2.5.5 Xác định hàm lượng glucid
2.5.6 Phương pháp định lượng Vitamin C
2.5.7 Phương pháp tính hiệu xuất mọc mầm.
2.5.8 Phương pháp đánh giá cảm quan sản phẩm
2.5.9 Định lượng Daidzein và genistein
2.6 Các chỉ tiêu chất lượng cho sản phẩm giá đậu nành
2.6.1 Chỉ tiêu cảm quan
2.6.2 Chỉ tiêu vi sinh
2.7 Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Các thí nghiệm khảo sát
3.1.1 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ ngâm tới hàm ẩm của đậu nành nguyên liệu
3.1.2 Khảo sát ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ nảy mầm.
3.1.3 Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian ngâm hạt tới tỷ lệ nảy mầm.
3.1.4 Khảo sát ảnh hưởng độ ẩm của giá thể gieo tới tỷ lệ nảy mầm
3.1.5 Xác định lượng nước tưới
3.1.6 Khảo sát ảnh hưởng của mật độ gieo đến tỷ lệ nảy mầm
3.1.7 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến khối lượng, đường kính và chiều cao của sản phẩm
3.1.8 Khảo sát thời gian bảo quản
3.2 Kết quả kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm giá đậu nành.
3.2.1 Xác định một vài chỉ tiêu kích thước của giá đậu nành
3.2.2 Xác định một vài chỉ tiêu hóa lý của giá đậu nành
3.2.3 Chỉ tiêu vi sinh vật
3.2.4 Kết quả định lượng Isoflavon của giá đậu nành
3.3 Đánh giá cảm quan sản phẩm giá đậu nành
3.3.1 Phép thử cho điểm theo TCVN 3215 – 79
3.3.2 Phép thử cho điểm thị hiếu
3.4 Tính kinh tế kỹ thuật đối với sản phẩm giá thành phẩm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan