[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Vinafor SaiGon

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Vinafor SaiGon
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN (C.V.P)
1.1. Một số khái niệm cơ bản sử dụng trong phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (Cost – Volume – Profit)
1.2. Một số ví dụ ứng dụng
1.3. Phân tích điểm hũa vốn
1.4. Phân tích kết cấu mặt hàng [7]
1.5. Hạn chế của mô hình phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR SAIGON
2.1. Tình hình tổ chức, quản lí sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán
2.2. Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại Công ty CP Vinafor Saigon
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét
3.2. Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan