[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thành phần điện di protein lá của giống đậu tương DT12 nhiễm bệnh gỉ sắt khi xử lý phức đất hiếm

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thành phần điện di protein lá của giống đậu tương DT12 nhiễm bệnh gỉ sắt khi xử lý phức đất hiếm
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cây đậu tương và tình hình sản xuất đậu tương
1.1.1. Cây đậu tương
1.1.2. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới và Việt Nam
1.2. Bệnh gỉ sắt đậu tương
1.2.1. Lịch sử phát triển bệnh
1.2.2. Triệu chứng
1.2.3. Tác hại
1.2.4. Tác nhân gây bệnh
1.3. Tính kháng của cây và kích thích tính kháng của cây trồng
1.3.1. Khái niệm về tính kháng và cơ chế kháng ở cây
1.3.1.1. Khái niệm tính kháng
1.3.1.2. Cơ chế kháng ở thực vật
1.3.2. Kích thích tính kháng ở cây trồng
1.4. Tính kháng bệnh gỉ sắt hại đậu tương
1.5. Một số nghiên cứu ứng dụng kích thích tính kháng bệnh trên cây trồng
1.5.1. Những nghiên trên thế giới
1.5.2. Nghiên cứu ứng dụng kích thích tính kháng bệnh trên cây trồng ở Việt Nam
1.6. Đất hiếm và khả năng kích kháng đối với cây trồng
1.6.1. Các nguyên tố đất hiếm
1.6.2. Tác động của đất hiếm đối với cây trồng
1.6.3. Nghiên cứu ứng dụng đất hiếm đối với cây trồng ở Việt Nam
1.7. Protein ở lá cây đậu tương
1.7.1. Thành phần protein ở lá cây đậu tương
1.7.2. Những nghiên cứu protenin ở lá đậu tương
Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
2.1.1. Vật liệu và phương pháp thu thập lá bệnh
2.1.2. Hóa chất
2.1.3. Máy móc và thiết bị
2.2. Phương pháp nhiên cứu
2.2.1. Phương pháp nhiễm bệnh nhân tạo và thu mẫu lá
2.2.2. Tách chiết protein từ lá đậu tương
2.2.3. Xác định hàm lượng protein
2.2.4 Điện di SDS-PAGE
2.2.5. Điện di hai chiều 2DE
2.2.6. Nhuộm protein và phân tích hình ảnh gel
2.2.7. Nhận diện protein trên bản điện di 2DE
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả gây nhiễm bệnh và kiểm tra tính kháng bệnh
3.2. Kết quả tách chiết protein
3.3. Kết quả điện di SDS-PAGE
3.4. Kết quả điện di 2 chiều 2DE
3.5. Nhận diện các protein lá mẫu DT12 thí nghiệm
3.6. So sánh mức độ biểu hiện của protein lá sau khi xử lý phức đất hiếm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan