[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp huấn luyện mạng nơ ron sử dụng giải thuật di truyền

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp huấn luyện mạng nơ ron sử dụng giải thuật di truyền
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO
1.1. Các khái niệm về mạng nơ ron
1.1.1. Mạng nơ ron sinh học
1.1.2. Khái niệm mạng nơ ron nhân tạo
1.2. Mạng nơ ron truyền thẳng nhiều lớp MLP
1.3. Các luật học của mạng nơ ron
1.4. Thuật toán huấn luyện lan truyền ngược sai số - Back Propagation
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
2.1. Các khái niệm cơ bản về giải thuật di truyền
2.2. Giải thuật di truyền mã hóa nhị phân
2.3. Cơ chế hoạt động của giải thuật di truyền
2.4. Giải thuật di truyền mã hóa số thực
2.4.1. Nhóm toán tử đột biến
2.4.2. Nhóm toán tử lai tạo
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG HUẤN LUYỆN MẠNG NƠ RON
3.1. Xây dựng giải thuật di truyền huấn luyện mạng
3.2. Một số kết quả huấn luyện mạng xấp xỉ hàm XOR
3.2.1. Sử dụng phương pháp lan truyền ngược sai số truyền thống
3.2.2. Sử dụng phương pháp huấn luyện nhờ giải thuật di truyền
3.3. Một số kết quả huấn luyện mạng xấp xỉ hàm hình chuông
3.3.1. Huấn luyện bằng lan truyền ngược sai số
3.3.2. Huấn luyện bằng giải thuật di truyền
3.4. Xấp xỉ XOR – XOR
3.4.1. Huấn luyện bằng mạng nơ ron
3.4.2. Huấn luyện bằng giải thuật di truyền
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan