[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ TRÊN PHẠM VI CẤP HUYỆN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế
1.1.2. Nội dung quản lý thu thuế
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế
1.2. Kinh nghiệm quản lý thu thuế ở một số địa phương
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu đề tài
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.2.4. Phương pháp chuyên gia
2.3. Các chỉ tiêu phân tích
2.3.1. Hệ thống phân cấp ngành thuế
2.3.2. Trình độ học vấn, chuyên môn của cán bộ tại Chi cục thuế huyện Đại Từ
2.3.3. Chỉ tiêu phản ánh công tác tuyên truyền hỗ trợ các đối tượng nộp thuế
2.3.4. Chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh và chấp hành Luật thuế của doanh nghiệp
2.3.5. Chỉ tiêu phản ánh kết quả quản lý thu thuế của Chi cục Thuế
Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Điều kiện kinh tế - tự nhiên - xã hội của Huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Đại Từ
3.1.3. Nhận xét chung về huyện Đại Từ
3.2. Khái quát về Chi cục thuế huyện Đại Từ
3.3. Thực trạng quản lý thu thuế giai đoạn 2012 - 2014 tại Chi cục Thuế huyện Đại Từ
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyên Đại Từ
3.4.1. Về chính sách
3.4.2. Môi trường quản lý thuế chưa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế
3.4.3. Trình độ của cán bộ thuế còn hạn chế, chưa đáp ứng so với yêu cầu quản lý thuế hiện đại
3.4.4. Sự phối kết hợp của các tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế
3.5. Đánh giá chung tình hình quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên
3.5.1. Những mặt đạt được
3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Đại Từ
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Định hướng chung
4.1.3. Mục tiêu
4.2. Giải pháp quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Đại Từ
4.2.1. Tiếp tục hoàn thiện về pháp luật thuế tạo điều kiện để cải cách hiện đại hoá quản lý thu thuế
4.2.2. Giải pháp về công tác chỉ đạo điều hành
4.2.3. Giải pháp về thu ngân sách nhà nước
4.2.4. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và tăng cường đào tạo cán bộ quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh
4.2.5. Giải pháp hỗ trợ các đối tượng nộp thuế
4.2.6. Giải pháp quản lý nội ngành
4.2.7. Một số giải pháp khác
4.3. Kiến nghị để thực hiện các giải pháp
4.3.1. Đối với Tổng cục thuế
4.3.2. Kiến nghị với Cục Thuế, Chi Cục Thuế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan