[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển du lịch sinh thái hồ Lắk thực trạng và giải pháp


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển du lịch sinh thái hồ Lắk thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
DẪN LUẬN
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1 Khái niệm DLST
1.2 Đặc trưng, yêu cầu và nguyên tắc cơ bản để phát triển DLST
1.2.1 Đặc trưng của DLST
1.2.2 Yêu cầu cơ bản để phát triển DLST
1.2.3 Những nguyên tắc cơ bản để phát triển DLST
1.3 Tài nguyên du lịch
1.3.1 Khái niệm tài nguyên du lịch
1.3.2 Đặc điểm tài nguyên du lịch
1.3.3 Phân loại tài nguyên du lịch
1.3.4 Các loại hình DLST
1.4 Khái quát về Huyện Lắk
1.4.1 Vị trí địa lý
1.4.2 Thành phần dân cư
1.4.3 Kinh tế
1.4.4 Văn hóa – Xã hội
1.4.5 Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DLST HỒ LắK
2.1 Tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái
2.1.1 Tài nguyên tự nhiên
2.1.1.1 Địa hình
2.1.1.2 Khí hậu
2.1.1.3 Nước
2.1.2 Tài nguyên nhân văn
2.1.2.1 Di tích lịch sử văn hóa
2.1.2.2 Văn hóa dân tộc
2.1.2.4 Lễ hội
2.1.2.5 Nghệ Thuật
2.2 Thực trạng phát triển DLST tại Hồ Lắk hiện nay
2.2.1 Các loại hình DLST ở Hồ Lắk
2.2.3 Hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ du lịch
2.2.5 Cơ cấu đầu tư vốn và lao động các ngành
2.2.6 Du lịch ảnh hưởng đến thu nhập của người dân địa phương
2.3 Đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của phát triển kinh tế địa phương gắn với du lịch
2.3.1 Mối tương quan về tốc độ phát triển kinh tế địa phương với phát triển du lịch
2.3.2 Phân tích ma trận SWOT
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DLST HỒ LắK
3.1 Định hướng phát triển du lịch
3.1.1 Định hướng chung
3.1.2 Định hướng cụ thể
3.2 Các giải pháp chủ yếu phát triển DLST
3.2.1 Chính sách đầu tư cho du lịch (Đầu tư về kính phí, cơ sở hạ tầng, giải pháp công nghệ…)
3.2.2 Công tác xúc tiến quảng bá du lịch
3.2.3 Khai thác, sử dụng các sản phẩm và loại hình du lịch
3.2.5 Các hoạt động bảo tồn tại khu du lịch sinh thái hồ Lắk
3.2.6 Các hoạt động kêu gọi đầu tư
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan