[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên thực trạng và giải pháp


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
PHẦN DẪN LUẬN
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ LOẠI HÌNH DU LỊCH SINH THÁI VÀ TỈNH PHÚ YÊN
1.1. Khái quát về du lịch sinh thái
1.1.1. Khái niệm về du lịch sinh thái
1.1.2. Các đặc trưng cơ bản của du lịch sinh thái
1.1.3. Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động du lịch sinh thái
1.1.4. Các yêu cầu của du lịch sinh thái
1.1.5. Khái niệm về tài nguyên du lịch sinh thái
1.1.6. Các loại tài nguyên du lịch sinh thái cơ bản
1.2. Khái quát về tỉnh Phú Yên
1.2.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên
1.2.2. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên
Tiểu kết chương I
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI TỈNH PHÚ YÊN
2.1. Thực trạng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên
2.1.1. Một số loại hình du lịch sinh thái hiện nay của tỉnh
2.1.2. Các tuyến du lịch sinh thái
2.1.3. Thực trạng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái
2.1.4. Thực trạng nguồn nhân lực phục vụ du lịch sinh thái
2.1.5. Thực trạng công tác quy hoạch và quản lý sinh thái của tỉnh
2.2. Kết quả hoạt động từ du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên
2.2.1. Nguồn khách đến các điểm du lịch sinh thái của tỉnh
2.2.2. Tình hình doanh thu của các điểm du lịch sinh thái
2.2.3. Mức độ tác động của môi trường
2.2.4. Tình hình phát triển về lượng khách, doanh thu, lợi nhuận
2.3. Phân tích SWOT trong du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên
2.3.1.Thế mạnh
2.3.2. Điểm yếu
2.3.3. Cơ hội
2.3.4. Thách thức
Tiểu kết chương II
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH PHÚ YÊN
3.1. Định hướng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng cụ thể
3.2. Một số giải pháp cơ bản để phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Phú Yên
3.2.1. Giải pháp về phát triển du lịch bền vững
3.2.2. Giải pháp về môi trường xã hội
3.2.3. Giải pháp về cơ chế chính sách và thị trường
3.2.3.1. Cơ chế chính sách
3.2.3.2. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch
3.2.3.3. Quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch
3.2.3.4. Khả năng liên kết
3.2.4. Giải pháp về quy hoạch và đào tạo
3.2.4.1. Về quy hoạch
3.2.4.2. Về đào tạo
3.2.5. Giải pháp về phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch
3.2.5.1. Phương tiện vận chuyển
3.2.5.2. Đầu tư cho cơ sở hạ tầng
3.2.5.3. Phát triển cơ sở lưu trú
3.2.6. Giải pháp về tổ chức quản lý
Tiểu kết chương III
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
TÓM TẮT ĐỀ TÀI BẰNG TIẾNG VIỆT

TÓM TẮT ĐỀ TÀI BẰNG TIẾNG ANH
[/tomtat]

Bài viết liên quan