[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
1.1 Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng
1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực
1.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng
1.1.3 Vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng
1.1.4 Sự cần thiết phải phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng
1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng
1.2 Về cơ sở thực tiễn
1.2.1 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực ở một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam
1.2.2 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực ở một số doanh nghiệp xây dựng trong nước và bài học kinh nghiệm đối với Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Câu hỏi nghiên cứu
2.2 Chọn địa điểm nghiên cứu
2.3 Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp
2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu
2.3.3 Phương pháp phân tích số liệu
2.4 Các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN
3.1 Giới thiệu về Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
3.1.4 Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên
3.2.1 Quy mô và cơ cấu nguồn nhân lực
3.2.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên
3.2.3 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên
3.2.4 Đánh giá phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN
4.1 Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
4.2 Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên
4.2.1 Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động
4.2.2 Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
4.2.3 Chính sách đãi ngộ với người lao động
4.2.4 Hoàn thiện Quy trình tuyển dụng của Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan