[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sản xuất thử nghiệm thuỷ tinh màu kỹ thuật và dân dụng cao cấp

[/kythuat]
[tomtat]
Sản xuất thử nghiệm thuỷ tinh màu kỹ thuật và dân dụng cao cấp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Tính cấp thiết của việc thực hiện dự án
1.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước
1.3. Cơ sở lý thuyết
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỬ
2.1. Phương pháp sản xuất thử
2.2. Sản phẩm của dự án
2.3. Nguyên liệu, hóa chất
2.4. Thiết bị sản xuất thử
2.5. Công tác phân tích
Chương 3. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung Dự án
3.1.1. Công nghệ sản xuất thủy tinh màu 2 lớp
3.1.2. Hoàn thiện công nghệ
3.1.3. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
3.2. Kết quả sản xuất thử
Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
4.1. Khẳng định lưu trình công nghệ, phương án sản phẩm, hệ thống thiết bị và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có thể được ứng dụng vào sản xuất
4.2. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của Dự án trên thị trường và đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm
4.3. Đề xuất phương án duy trì, mở rộng cơ sở của Dự án để tiếp tục sản xuất
4.4. Đề xuất khả năng chuyển giao công nghệ, đầu tư bổ Sung cho doanh nghiệp
Chương 5. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan