[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tách, tổng hợp và khảo sát hoạt tính sinh học của các dẫn xuất Curcumin từ bột Curcuminoid thương phẩm

[/kythuat]
[tomtat]
Tách, tổng hợp và khảo sát hoạt tính sinh học của các dẫn xuất Curcumin từ bột Curcuminoid thương phẩm
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Curcuminoid
1.1.1 Đặc điểm và sự phân bố của cây nghệ
1.1.1.1 Đặc điểm cây nghệ
1.1.1.2 Sự phân bố của cây nghệ
1.1.2 Thành phần hóa học trong thân rễ của cây nghệ
1.1.3 Cấu trúc của các dẫn xuất curcuminoid
1.1.4 Tính chất hóa lý của curcuminoid
1.1.4.1 Lý tính
1.1.4.2 Hóa tính
1.1.5 Hoạt tính sinh học của curcuminoid
1.2 Các nghiên cứu về imin và dẫn xuất imin-curcumin
CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nội dung nghiên cứu
2.2 Phương pháp thực hiện
2.2.1 Phân lập curcumin
2.2.1.1 Quy trình phân lập curcumin
2.2.1.2 Kết tinh bột Curcuminoid thương phẩm
2.2.1.3 Sắc ký bản mỏng (TLC)
2.2.1.4 Sắc ký cột
2.2.2 Tổng hợp các dẫn xuất imin – curcumin
2.2.2.1 Tổng hợp 3,5- Difluorophenylhydrazinocurcumin
2.2.2.2 Tổng hợp 4-Fluorophenylhydrazinocurcumin
2.2.3 Phân tích độ tinh khiết và cấu trúc của các dẫn xuất vừa tổng hợp
2.2.3.1 Phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis)
2.2.3.2 Khối phổ (MS)
2 2.3.3 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)
2.2.4 Khảo sát hoạt tính sinh học
2.2.4.1 Đánh giá hoạt tính kháng oxy hoá
2.2.4.2 Đánh giá hoạt tính kháng ung thư
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Phân lập curcumin
3.1.1 Kết tinh curcumin
3.1.2 Sắc ký cột phân lập curcumin
3.2 Tổng hợp dẫn xuất 3,5-Difluorophenylhydrazinocurcumin
3.2.1 Theo dõi phản ứng
3.2.2 Sắc ký cột phân lập sản phẩm
3.2.3 Nhận danh cấu trúc
3.2.3.1 Tính chất vật lý đặc trưng
3.2.3.2 Biện luận cấu trúc hóa học của 3,5-Difluorophenylhydrazinocurcumin
3.3 Tổng hợp dẫn xuất 4-Fluorophenylhydrazinocurcumin
3.3.1 Theo dõi phản ứng
3.3.2 Sắc ký cột phân lập sản phẩm
3.3.3 Nhận danh cấu trúc
3.3.3.1 Tính chất vật lý đặc trưng
3.3.3.2 Biện luận cấu trúc của 4-Fluorophenylhydrazinocurcumin
3.4 Kết quả khảo sát hoạt tính sinh học
3.4.1 Hoạt tính kháng oxy hóa theo phương pháp DPPH
3.4.2 Hoạt tính kháng tế bào gây độc
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan