[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng chế phẩm sinh học lên men sản xuất tiêu trắng

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng chế phẩm sinh học lên men sản xuất tiêu trắng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Giới thiệu về cây hồ tiêu
1.2 Giới thiệu về cơ chất và enzym
1.3 Giới thiệu chế phẩm Biopep-21, Biopep-22, Biopep-31, Biopep-32
1.4 Giới thiệu piperine [10], [27], [33]
1.5 Giới thiệu aflatoxin và ochratoxin A
CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nguyên liệu và phương pháp
2.2 Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Khảo sát độ ẩm hạt tiêu theo thời gian ngâm
3.2 Độ ẩm hạt tiêu trong quá trình lên men cho tỉ lệ bóc vỏ cao nhất
3.3 Tỉ lệ chế phẩm cho quá trình lên men hạt tiêu đạt tỉ lệ bóc vỏ cao nhất
3.4 Thời gian lên men hạt tiêu đạt tỉ lệ bóc vỏ cao nhất
3.5 Kiểm tra giá trị pH và chất rắn hòa tan của hạt tiêu lên men
3.6 Khảo sát sự thay đổi thay đổi nhiệt độ theo thời gian lên men
3.7 Kết quả khảo sát số lượng tế bào vi sinh vật ban đầu và xác định hoạt tính enzym của các chế phẩm
3.8 Kết quả kiểm tra piperine
3.9 Kiểm tra độc tố sản phẩm tiêu sau lên men (aflatoxin, ochratoxin A)
3.10 Kiểm tra yếu tố vi sinh vật có hại trong sản phẩm tiêu sau lên men
3.11 Sơ đồ quy trình tạo chế phẩm Biopep-21, Biopep-22
3.12 Quy trình sản xuất chế phẩm Biopep-31, Biopep-32
3.13 Quy trình sản xuất tiêu trắng sử dụng chế phẩm sinh học Biopep-21, Biopep-22
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan