[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân biệt thịt trâu và thịt bò bằng kỹ thuật PCR

[/kythuat]
[tomtat]
Phân biệt thịt trâu và thịt bò bằng kỹ thuật PCR
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC HÌNH
DANH SÁCH SƠ ĐỒ
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Chương 1 MỞ ĐẦU
Chương 2 TỔNG QUAN
2.1. Sơ lược về thịt và thịt chế biến
2.1.1 Giới thiệu sơ lược về thịt
2.1.2 Giới thiệu sơ lược về thịt chế biến
2.1.3 Tình hình gian lận trên thị trường thịt của thế giới và Việt Nam
2.1.3.1 Tình hình gian lận trên thị trường thịt tươi và thịt chế biến của thế giới
2.1.3.2 Tình hình gian lận trên thị trường thịt tươi và thịt chế biến ở Việt Nam
2.2. Các phương pháp phát hiện thịt
2.2.1 Phương pháp dựa vào protein
2.2.1.1 Phương pháp điện di
2.2.1.2 Phương pháp miễn dịch
2.2.1.3. Phương pháp sắc ký
2.2.2. Phương pháp dựa vào DNA
2.2.2.1 Phương pháp lai DNA
2.2.2.2 Phương pháp dựa vào PCR
2.3 DNA ty thể và gen cytochrome b trong việc phát hiện loài
2.3.1 DNA ty thể
2.3.2 Di truyền của ty thể
2.3.3 Sử dụng gen cytochrome b để phát hiện nguồn gốc loài trong các sản phẩm thịt chế biến
2.4 Tổng quan các công trình nghiên cứu về phát hiện loài của thịt bằng phương pháp PCR
Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Thời gian và địa điểm tiến hành
3.2 Nội dung nghiên cứu
3.3 Vật liệu
3.3.1 Nguồn mẫu tách chiết DNA
3.3.2 Primer
3.3.3 Hóa chất, thiết bị và dụng cụ
3.4 Phương pháp tiến hành
3.4.1 Lấy và bảo quản mẫu
3.4.2 Tách chiết DNA
3.4.3 Thiết kế và kiểm tra primer phát hiện thịt trâu và thịt bò
3.4.3.1 Thiết kế primer
3.4.3.3 Kiểm tra trên thực tế độ đặc hiệu các cặp primer F&RB, F&RC
3.4.4 Xác định quy trình PCR- trâu và PCR-bò
3.4.5 Ứng dụng PCR-trâu, PCR-bò để phát hiện thịt trâu, bò
3.4.5.1 Ứng dụng PCR-trâu
3.4.5.2 Ứng dụng PCR-bò
Chương 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN
4.1 Kết quả thiết kế và tổng hợp primer phát hiện thịt trâu, thịt bò
4.2 Kết quả kiểm tra lý thuyết độ đặc hiệu các cặp primer F&RB, F&RC
4.2.1 Kết quả kiểm tra bằng FASTPCR
4.2.2 Kết quả kiểm tra bằng Clustal W
4.2.3 Kết quả BLAST
4.3 Kết quả kiểm tra trên thực tế độ đặc hiệu các cặp primer F&RB, F&RC
4.3.1 Bằng PCR
4.3.1.1 Kết quả kiểm tra tổ hợp primer A và B
4.3.1.2 Kết quả kiểm tra tổ hợp primer C và D
4.3.1.3 Kết quả kiểm tra tổ hợp primer E và F
4.3.1.4 Kết quả kiểm tra tổ hợp primer G và H
4.3.1.5 Kiểm tra độ đặc hiệu primer F2&RBU2 và F2&RC2 với các DNA template của lúa, đậu phộng, đậu nành, mè, cà chua
4.3.2 Giải trình tự sản phẩm PCR của cặp F&RB; F&RC đặc hiệu
4.3.3 Xác nhận sản phẩm khuếch đại là của thịt trâu và bò
4.3.3.1 BLAST
4.3.3.2 Gởi mã số lên NCBI cho trình tự đoạn DNA của thịt trâu và bò
4.4 Xác định quy trình PCR-trâu
4.5 Xác định quy trình PCR-bò
4.6 Ứng dụng PCR-trâu, PCR-bò
4.6.1 Ứng dụng PCR-trâu
4.6.1.1 Giới hạn nồng độ DNA trâu có thể phát hiện được của PCR-trâu
4.6.1.2 PCR-trâu đối với các hỗn hợp DNA có nồng độ giảm dần của trâu, bò, dê, cừu
4.6.1.3 PCR-trâu phát hiện thịt trâu trong các hỗn hợp thịt không xử lý nhiệt
4.6.1.4 PCR-trâu phát hiện thịt trâu trong các hỗn hợp thịt xử lý nhiệt
4.6.1.5 PCR-trâu với bột thịt trên thị trường
4.6.2 Ứng dụng PCR-bò
4.6.2.1 Giới hạn nồng độ DNA bò có thể phát hiện được của PCR-bò
4.6.2.2 PCR-bò đối với các hỗn hợp DNA có nồng độ giảm dần của trâu, bò, dê, cừu
4.6.2.3 PCR-bò phát hiện thịt bò trong các hỗn hợp thịt không xử lý nhiệt
4.6.2.4 PCR-bò phát hiện thịt bò trong các hỗn hợp thịt xử lý nhiệt
4.6.2.5 PCR-bò với bột thịt trên thị trường
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan