[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Trích ly dầu Gấc từ màng gấc bằng Enzyme Pectinex Ultra SP-L

[/kythuat]
[tomtat]
Trích ly dầu Gấc từ màng gấc bằng Enzyme Pectinex Ultra SP-L
MỤC LỤC
KÍ HIỆU VÀ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU GẤC
1.1.1 Cây gấc
1.1.2 Đặc điểm hình thái
1.1.3 Công dụng của cây gấc
1.2 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT DẦU GẤC
1.3 GIỚI THIỆU VỀ DẦU MÀNG GẤC
1.3.1 Tính chất hóa lý
1.3.2 Thành phần hóa học
1.3.3 Một số hoạt chất sinh học có trong dầu gấc
1.3.3.1 β-carotene
1.3.3.2 Lycopen
1.3.3.3 Tocopherol (Vitamin E)
1.3.3.4 Các nguyên tố vi lượng
1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC DẦU GẤC
1.4.1 Phương pháp truyền thống
1.4.2 Phương pháp trích ly bằng dung môi hữu cơ
1.4.3 Phương pháp trích ly dầu gấc bằng công nghệ enzyme
1.5 HỆ ENZYME PECTINASE
1.5.1 Cơ chất pectin
1.5.2 Pectinase
1.5.3 Các đặc tính kỹ thuật quan trọng của enzyme pectinase
1.5.4 Ứng dụng của hệ enzyme pectinase
1.5.4.1 Tình hình ứng dụng enzyme trong công nghiệp trên thế giới
1.5.4.2 Ứng dụng của hệ enzyme Pectinase
1.6 SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH SẤY
1.6.1 Động lực của quá trình sấy
1.6.2 Bản chất đặc trưng của quá trình sấy
1.6.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc sấy
1.6.4 Biến đổi nguyên liệu trong quá trình sấy
1.6.4.1 Biến đổi vật lý
1.6.4.2 Biến đổi hóa lý
1.6.4.3 Biến đổi hóa học
1.6.4.4 Biến đổi sinh hóa
1.6.4.5 Biến đổi sinh học
1.6.4.6 Biến đổi dinh dưỡng
1.6.4.7 Biến đổi cảm quan
CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 VẬT LIỆU NGUYÊN CỨU
2.1.1 Địa điểm nghiên cứu
2.1.2 Nguyên liệu
2.1.3 Hóa chất, dụng cụ, thiết bị
2.1.3.1 Hóa chất
2.1.3.2 Dụng cụ, thiết bị
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Quy trình công nghệ trích ly dầu gấc được thực hiện trong đề tài
2.2.2 Thuyết minh sơ đồ công nghệ
2.2.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.2.3.1 Thí nghiệm 1 Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ enzyme đến quá trình trích ly dầu gấc
2.2.3.2 Thí nghiệm 2 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian xử lý enzyme đến quá trình trích ly dầu gấc
2.2.3.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng dầu gấc
2.2.3.4 Thí nghiệm 4 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian trích ly đến quá trình trích ly dầu gấc từ màng gấc tươi sau khi đã xử lý enzyme
2.2.3.5 Thí nghiệm 5 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian trích ly đến quá trình trích ly dầu gấc từ màng gấc khô không xử lý enzyme
2.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NGUYÊN LIỆU
3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ENZYME ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY DẦU GẤC
3.3 ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN XỬ LÝ ENZYME ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY DẦU GẤC
3.4 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ SẤY ĐẾN CHẤT LƯỢNG DẦU GẤC
3.5 ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN TRÍCH LY ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY DẦU GẤC TỪ MÀNG GẤC TƯƠI SAU KHI ĐÃ XỬ LÝ ENZYME
3.6 ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN TRÍCH LY ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY DẦU GẤC TỪ MÀNG GẤC KHÔ KHÔNG XỬ LÝ ENZYME
3.7 SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN TRÍCH LY GIỮA HAI PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY ĐẾN HIỆU SUẤT THU HỒI
3.8 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA DẦU GẤC
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan