[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính toán tải trọng gió theo các tiêu chuẩn khác nhau


[/kythuat]
[tomtat]
Tính toán tải trọng gió theo các tiêu chuẩn khác nhau
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TẢI TRỌNG GIÓ
1.1 Khái niệm về tải trọng gió
1.2 Một số nguyên tắc cơ bản để tính toán gió theo TCVN 2737-1995
1.3 Dao động công trình
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ THEO TCVN 2737 – 1995 VÀ CHỈ DẪN TÍNH TOÁN THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ THEO TCXD 229: 1999
2.1 Tính toán thành phần gió tĩnh
2.2 Tính toán thành phần động
2.3 Ví dụ tính toán và áp dụng phần mềm Etabs để tính nội lực
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ THEO TC ANH
3.1 Áp lực động
3.2 Tải trọng gió toàn phần
3.3 Tốc độ gió hiện trường
3.4 Tốc độ gió hiệu quả
3.5 Áp lực gió tác động lên công trình
3.6 Áp lực ròng tác dụng lên bề mặt công trình
3.7 Tải trọng gió tác dụng lên bề mặt công trình
3.8 Tổ hợp tải trọng
3.9 Ví dụ tính toán
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ THEO TC MỸ
4.1 Tốc độ gió cơ bản
4.2 Xác định hệ số hướng Kd
4.3 Xác định hệ số quan trọng Iw
4.4 Xác định hệ số tiếp xúc Kz
4.5 Xác định hệ số địa hình
4.6 Xác định hệ số tác động theo từng cơn G và Gf
4.7 Áp lực gió
4.8 Tải trọng gió thiết kế
4.9 Tổ hợp tải trọng
4.10 Ví dụ tính toán
CHƯƠNG 5: SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ
5.1 Các thông số quy đổi để tính cốt thép trong phần mềm Etabs
5.2 So sánh và đánh giá kết quả tính toán của tải trọng gió
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan