[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích và tính toán hệ số kép α trong công thức xác định mô đun đàn hồi bằng cần Benkenmen theo tiêu chuẩn 22-TCN-251-98

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích và tính toán hệ số kép α trong công thức xác định mô đun đàn hồi bằng cần Benkenmen theo tiêu chuẩn 22-TCN-251-98
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I.1 Mô hình bài toán
I.2 Mô hình bài toán
I.3 Các thông số đầu vào
I.4 Hệ số Poát Xông -μi
I.5 Chiều dày lớp vật liệu hi
I.6 Liên kết giữa các lớp kết cấu
I.7 Cơ sở lý thuyết đàn hồi
I.8 Phép biến đổi tích phân và hàm Bessel
I.9 Với bài toán hệ nhiều lớp
I.10 Giả tiết tính toán
I.10.1 Xét bài toán hệ đàn hồi 3 lớp
I.10.2 Với hệ đàn hồi có số lớp bất kỳ
I.10.3 Chương trình Alize’-5
I.10.4 Ví dụ tính toán để so sánh với chương trình Alize’-5
I.11 Lý thuyết xác suất thống kê
I.11.1 Ước lượng khoản tin cậy
I.11.2 Hàm hồi quy tuyến tính
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
II.1 Một số nhận xét rút ra từ kết quả tính toán
II.2 Xác định hàm biến thiên F(α=I2/I1)
II.2.1 Xác định giá trị đại diện α
II.2.2 Xác định hàm hồi quy F(α=I2/I1)
II.2.3 Độ chênh của α so với kết quả α tính từ hàm số tuyến tính
Chương III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan