[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng ứng dụng tính toán thiết kế khung bê tông cốt thép

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng ứng dụng tính toán thiết kế khung bê tông cốt thép
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 Lý thuyết tính toán cốt thép:
1.1.1 Bê tông:
1.1.1.1 Cường độ chịu nén của bê tông:
1.1.1.2 Cường độ chịu kéo của bê tông:
1.1.1.3 Tương quan giữa cấp độ bền chịu nén (kéo) của bê tông:
1.1.1.4 Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của bê tông:
1.1.1.5 Cường độ tính toán của bê tông:
1.1.1.6 Modul đàn hồi của bê tông:[6]
1.1.2 Cốt thép
1.1.2.1 Cường độ tiêu chuẩn của cốt thép Rsn:[6]
1.1.2.2 Cường đô tính toán của cốt thép:
1.1.2.3 Modul đàn hồi của cốt thép ES:
1.1.3 Tính toán cốt thép dầm tiết diện chữ nhật cốt đơn:
1.1.3.1 Tính toán cốt thép dọc dầm có tiết diện chữ nhật cốt đơn:[6]
1.1.3.2 Các giả thiết tính toán:[6]
1.1.3.3 Tính cốt thép:
1.1.4 Tính toán cốt thép cột tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng:
1.1.4.1 Tính toán cốt thép dọc cột tiết diện chịu nén lệch tâm phẳng:
1.1.4.2 Đánh giá và xử lý kết quả tính toán:
1.2 Ngôn Ngữ Lập Trình Visual Basic .Net 2005
1.2.1 Khái Niệm Về .Net
1.2.2 Những ưu điểm của Visual Basic .NET 2005
CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN BỐ TRÍ CỐT THÉP
2.1 Dữ liệu từ etabs:
2.1.1 Xuất dữ liệu từ Etabs:
2.1.2 Cơ sở dữ liệu từ Etabs:
2.2 Lọc dữ liệu và tính toán cốt thép cho dầm và cột
2.2.1 Lọc dữ liệu cho dầm
2.2.2 Lọc dữ liệu cho cột:
2.3 Dữ liệu lưu trữ:
2.4 Bài Toán ứng dụng:
2.4.1 Bài toán dầm:
2.4.2 Bài Toán Cột:
CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
3.1 Hướng dẫn xuất dữ liệu trong Etabs:
3.2 Giới thiệu chương trình:
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan