[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng ứng dụng tính toán thiết kế sàn, vách, bê tông, cốt thép

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng ứng dụng tính toán thiết kế sàn, vách, bê tông, cốt thép
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG HÌNH
CHƯƠNG 1 THỰC TRẠNG
1.1 TÌNH HÌNH CHUNG
1.2 THỰC TRẠNG CÁC PHẦN MỀM ĐÃ CÓ
1.2.1 Các phần mềm trong nước
1.2.1.1 Phần mềm Rdsuite – Phân tích và thiết kế kết cấu TCVN
1.2.1.2 Phần mềm stCAD – hỗ trợ thiết kế xây dựng và bóc tiên lượng
1.2.1.3 SBTW 2000 – tính toán thiết kế sàn bê tông cốt thép
1.2.2 Các phần mềm ngoài nước
1.2.2.1 Phần mềm SAP2000 – Structural Analysis Program
1.2.2.2 Phần mềm SAFE
1.2.2.3 Phần mềm ETABS
1.3 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PHẦN MỀM KỂ TRÊN
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 ÁP DỤNG KỸ THUẬT VỀ TIN HỌC
2.1.1 Sơ lược về Ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net 2005
2.1.1.1 Khái Niệm Về .Net
2.1.1.2 Những ưu điểm của Visual Basic .NET 2005
2.1.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2003
2.1.2.1 Sơ lược về Microsof Access 2003
2.1.2.2 Ưu điểm của Microsof Access 2003
2.2 SƠ LƯỢC VỀ KẾT CẤU NHÀ NHIỀU TẦNG VÀ KHÁI NIỆM VỀ SÀN - VÁCH CỨNG TRONG NHÀ CAO TẦNG
2.2.1 Sàn là gì ?
2.2.1.1 Khái niệm về Sàn:
2.2.1.2 Phân loại Sàn:
2.2.1.3 Phương pháp thiết kế
2.2.2 Khái niệm về vách cứng lõi cứng
2.2.2.1 Định nghĩa
2.2.2.2 Ưu điểm của vách cứng hay lõi cứng:
2.2.2.3 Nhược điểm của vách cứng hay lõi cứng:
CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO SÀN - VÁCH CỨNG
3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THIẾT KẾ CỐT THÉP SÀN THEO PHƯƠNG PHÁP Ô BẢN ĐƠN
3.1.1 Dữ liệu đầu vào:
3.1.2 Cơ sở lý thuyết về thiết kế cốt thép Vách:
3.1.2.1 Phương pháp tính thép vách:
3.1.2.2 Giải bài toán Tính toán cốt thép cho Vách theo phương pháp vùng biên chịu momen
CHƯƠNG 4 GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM
4.1 GIỚI THIỆU
4.1.1 Phần mềm ETABS
4.1.2 Phần mềm “Ứng dụng thiết kế sàn – vách bê tông cốt thép”
4.2 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
4.2.1 Các bảng dữ liệu cần thiết cho phần mềm xuất ra từ phần mềm Etabs
4.2.2 Dữ liệu phục vụ cho tra bảng
4.2.3 Cấu trúc dữ liệu xuất ra từ phần mềm sau khi tính toán xong
4.3 GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH
4.3.1 Giao diện màn hình chính
4.3.2 Form dữ liệu từ phần mềm Etabs và các thông số
4.3.3 Form gán các thông tin cho sàn
4.4.4 Form kết quả tính toán
4.4.5 Form Báo cáo – thuyết minh
4.4 BÀI TOÁN THỰC NGHIỆM
4.4.1 Tính toán về Ô sàn: chọn ô F640 Tầng 5 để tính
4.4.2 Thiết kế thép cho vách cứng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan