[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng ứng dụng tính toán tải trọng gió, động đất theo tiêu chuẩn Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng ứng dụng tính toán tải trọng gió, động đất theo tiêu chuẩn Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
1.1 Giới thiệu
1.2 Lý do chọn đề tài
1.3 Thực trạng nghiên cứu
1.4 Mục tiêu của đề tài
1.5 Giải pháp và ý tưởng
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Khái quát về lý thuyết
2.2 Tính tải trọng gió
2.3 Tính tải trọng động đất
2.4 Ngôn ngữ lập trình
2.5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
2.6 Công cụ hỗ trợ
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU
3.1 Cơ sở dữ liệu tự tạo
3.2 File access xuất ra từ Etabs
CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
4.1 Giới thiệu về chương trình
4.2 Các form khác
4.3 Hướng dẫn sử dụng
CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM
5.1 Bài toán 1
5.2 Bài toán 2

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan